Ak ste zamestnanecTlačivá na stiahnutie:

žiadosť o ročné zúčtovanie preddavkov na daň - zamestnanec
potvrdenie o zaplateni dane za rok 2008
vyhlásenie o poukázaní 2% z dane


Identifikačné údaje – prijímateľa 2% z Vašej dane:

Názov: Autistické centrum Andreas n.o.
Sídlo: Galandova 7, 811 06 Bratislava
IČO: 318 21 677
Právna forma: nezisková organizácia


Dôležité termíny:

15. február 2009
- zamestnanec požiada zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň

30. apríla 2009
- zamestnanec zašle daňovému úradu v mieste bydliska vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane, ktoré dostane od zamestnávateľa


Postup krokov:

Dve percentá z dane z príjmov nám môžte poukázať, ak požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov. V žiadosti o ročné zúčtovanie v časti III vyznačte: "Žiadam aj o vystavenie potvrdenia podľa § 39 ods. 7 zákona (potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona)". Žiadosť o ročné zúčtovanie odovzdajte zamestnávateľovi do 15. februára 2009.

Zamestnávateľ vám vystaví potvrdenie o zaplatení dane, kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani. Z potvrdenia si viete vypočítať 2% z vašej zaplatenej dane. Presne túto sumu môžete poukázať na rozvoj Autistického centra Andreas, musí to však byť minimálne 100 Sk.

Potom vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, kde uvediete svoje identifikačné údaje, sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane a výšku dane, z ktorej ste túto sumu vypočítali. Identifikačné údaje Autistického centra Andreas – prijímateľa vašich 2% z dane sú už vo vyhlásení uvedené. Číslo účtu Autistického centra Andreas nepotrebujete. Vy platíte celú daň daňovému úradu, ktorý následne zasiela vami poukázané 2% prijímateľovi.

Najneskôr do 30. apríla 2009 pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2% dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane príslušnému daňovému úradu v mieste vášho bydliska. Ten do 90 dní od splnenia podmienok prevedie 2% z vašej zaplatenej dane v prospech Autistického centra Andreas.


Poznámky:
- do kolónky ROK sa píše 2008
- IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Ak organizácia nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

Aktualizované: 4. februára 2009