CARS (Childhood Autism Rating Scale)

je posudzovacia škála správania, ktorá porovnáva neurotypický vývin s vývinom daného dieťaťa v 15 sledovaných oblastiach, zohľadňuje mentálnu úroveň, určuje mieru výskytu autistických prejavov u dieťaťa, slúži ako doplnková škála k ďalším diagnostickým metodikám.