Cenník služieb


Cenník poskytovaných služieb v Autistickom centre Andreas n.o.

Poskytovaná služba - cena za 1 hodinu (60 minút), ak nie je uvedené inak
Za každú začatú polhodinu účtujeme polovicu z uvedenej ceny.
EUR
Vstupná diagnostika
(komplexná diferenciálna diagnostika pozostávajúcu z 3 stretnutí = prvé stretnutie - anamnestický rozhovor s rodičom /zákonným zástupcom bez prítomnosti dieťaťa; druhé a tretie stretnutie – psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie; informácia o záveroch vyšetrenia a odporúčanie starostlivosti; naše závery je potrebné verifikovať pedopsychiatrom)
150,00 € /
(3 stretnutia každé
v rozsahu 1 až 1.5 hodiny)
Diferenciálna diagnostika, resp. rediagnostika
(pozostávajúca z 2 stretnutí = psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie s cieľom diferenciálno-diagnostického doriešenia stavu, ak diagnóza nebola stanovená na predchádzajúcich vyšetreniach + odporúčanie ďalšej starostlivosti; podklady pre školu po verifikácii našich záverov pedopsychiatrom)
100,00 € /
(2 stretnutia každé
v rozsahu 1 až 1,5 hodiny)
Rediagnostické vyšetrenie
(pozostávajúce z 1 stretnutia = psychologické a špeciálnopedagogické vyšetrenie s cieľom aktuálneho posúdenia stavu dieťaťa pre účely školských a iných zariadení + odporúčanie ďalšej starostlivosti, ak bola diagnóza stanovená a verifikovaná pedopsychiatrom)
70,00 € /
(1 stretnutia každé
v rozsahu 1,5 - 2 hodiny)
CARS (posudzovacia škála) 20,00 € / hod.
Vývinová diagnostika PEP + EHP 20,00 € / hod.
Diagnostika intelektu
(úvodný rozhovor, aplikácia testu / testov, vypracovanie záverečnej správy)
50,00 € / stretnutie
v rozsahu 1 až 2 hodiny
Terapia** 17,00 € / stretnutie
v rozsahu 50 minút
Edukačno-behaviorálna intervencia EBI
(EBI vychádza zo zásad a metód aplikovanej behaviorálnej analýzy. Zameriava sa na učenie komunikácie, poznávacích schopností, sociálnych zručností, a hry na princípe posilňovania vhodného správania. Je vhodná najmä pre malé deti od 2 rokov. Odporúčame v minimálnom rozsahu 3 hodiny do týždňa.)
17,00 € / stretnutie
v rozsahu 50 minút
Sociálna rehabilitácia 0,00 € / hod.
Špecializované sociálne poradenstvo 0,00 € / hod.
Základné sociálne poradenstvo 0,00 € / hod.
Odborná konzultácia 20,00 € / hod.
Výjazdy do zariadenia, inštitúcie,
domáceho prostredia
20,00 € / hod. +
cestovné
Skupinová terapia; 2 až 4 deti v skupine 6,00 € / hod.
Vypracovanie posudku 25,00 € / stretnutie + správa
Vypracovanie písomnej správy, odporučenia, správy z EHP (poplatok sa neúčtuje pokiaľ je súčasťou komplexného vyšetrenia) 15,00 € / správa
Špeciálnopedagogické odporúčania pre školu (vyšetrenie, správa, odporúčania k IVP) 40,00 € / stretnutie v rozsahu 1 až 2 hodiny
Vyhotovenie iného potvrdenia 5,00 € / správa
Školenie - cena za dvojhodinové školenie; cena sa môže navýšiť o cestovné náhrady a podľa špeciálnych požiadaviek žiadateľa školenia; inak podľa dohody 200,00 € / školenia
Voľnočasové aktivity 6,00 € / hod.
Muzikoterapia, Arteterapia a Snoezelen terapia 10,00 € / hod.
Arteterapia - skupinová 6,00 € / hod.
Muzikoterapia 9,00 € / hod.
Canisterapia 24,00 € / hod.

Cenník je platný od 01.09.2017

UPOZORNENIE
V prípade absencie alebo zrušenia stretnutia menej ako 24 hodín pred rezervovaným termínom klient platí poplatok 50 % z ceny danej služby z dôvodu blokovania termínu inému záujemcovi o vyšetrenie. V prípade náhleho ochorenia dieťaťa je zrušenie stretnutia možné a po dohode akceptovateľné aj bez poplatku. Stretnutie je možné zrušiť telefonicky, v prípade nedostupnosti formou SMS na číslo +421 908 767 565.

**Do terapeutickej starostlivosti prijímame len deti a mladých ľudí s PAS. Uprednostňujeme tých klientov, ktorým nie je poskytovaná odborná starostlivosť v iných zariadeniach.