Cenník služieb


Cenník poskytovaných sociálnych služieb v DSS Andreas n.o.
Platný od 1.1.2011

Ambulantný pobyt sa skladá z:

odborných činností, ktoré sú najmä: sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia

132,75 €/mes

obslužné činnosti, ktoré sú: ubytovanie, režijné náklady na prípravu stravy, upratovanie, pranie, žehlenie

66,40 €/mes

- ďalšie činnosti, ktoré sú: uzatváranie podmienok na prípravu a výdaj stravy, vzdelávanie, záujmová činnos

66,40 €/mes

CELKOM

265,55 €/mesPobytový, týždenný pobyt sa skladá z:

odborné činnosti, ktoré sú najmä: sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, sociálna rehabilitácia

265,55 €/mes

- obslužné činnosti, ktoré sú: ubytovanie, režijné náklady na prípravu stravy, upratovanie, pranie, žehlenie

132,75 €/mes

ďalšie činnosti činnosti, ktoré sú: uzatváranie podmienok na prípravu a výdaj stravy, vzdelávanie, záujmová činnosť

132,75 €/mes

CELKOM

531,10 €/mesNadštandardné sociálne služby

pobyt bezprostredne nasledujúci na jestvujúci pobyt

1,33 €/ hod

pobyt bezprostredne nenasledujúci na jestvujúci pobyt

3,32 €/ hod


V prípade nevyužitých služieb z dôvodu ochorenia, alebo iného závažného dôvodu uhrádza klient sociálnu službu podľa hodinových sadzieb.

Platby za služby podľa hodinových sadzieb:

pod 40 hodín

3,32 € / za 1 hodinu

40 – 100 hodín

132,75 € / za 1 mesiac

101 – 150 hodín

265,55 € / za 1 mesiac

151 – 200 hodín

398,30 € / za 1 mesiac

nad 200 hodín

531,10€ / za 1 mesiacCena pobytov môže byť najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov. Tie sú taxatívne vymenované v § 72 ods. 5 Zákona č. 448/2008 Z.z. Ak sa zmení skutočnosti, ekonomicky oprávnené náklady alebo finančný príspevok vyššieho územného celku poskytovateľ pristúpi k prehodnoteniu úhrad za sociálnu službu.

Suma úhrady za sociálnu službu musí obsahovať sumu úhrady za odborné, obslužné a ďalšie činnosti. Tieto sumy sú nedeliteľné a prijímateľ sociálnej služby uhrádza sumu celkom, pokiaľ nie je jeho forma pobytu zložená z viacerých foriem pobytu.

V cene pobytov nie je cena za stravovaní, ktoré je predmetom dohody o rozsahu a druhu poskytovaných jedál v súlade so zásadami zdravej výživy s prihliadnutím na vek a zdravotný stav klientov.


Financovanie

DSS Andreas n.o. je financovaný viaczdrojovo, to znamená:
- úhrady od klientov (v zmysle cenníka a podľa druhu pobytu),
- finančný príspevok od vyššieho územného celku (na základe zmluvy s BSK),
- projekty (na určitú aktivitu),
- granty (na určitý vytýčený cieľ),
- sponzorské dary (neistý a nepravidelný zdroj),
- dotácie z ministerstva (na určitú štátom vyhlásenú potrebu),
- príspevky z podielu zaplatenej dane (po ročnej činnosti),
- z predaja vlastných výrobkov (veľkonočné a vianočné trhy).

Chceme zdôrazniť, že starostlivosť o autistu predstavuje finančne náročnú, biodromálnu starostlivosť, to znamená starostlivosť minimálne v pomere 1 klient : 1 zamestnanec, v prípade výskytu problémového správania (agresia, sebapoškodzovanie, afektívne rozľady) je často potrebné dočasne zvýšiť počet personálu. Keďže si klienti vyžadujú 24-hodinovú starostlivosť, znamená to, že sa pre jednom klientovi musia vystriedať denne 3-4 osoby. Takže iba mzdy a odvody personálu k jednému klientovi predstavujú ročne cca 33 000,-€ (pri mzde zamestnanca brutto 700,- €, netto 500,- €).

Obce a VÚC ale bohužiaľ nefinancujú rovnako zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti (verejné) a zariadenie mimovládne, neziskové (neverejné), ktoré vykonávajú absentujúce sociálne služby. Napríklad DSS Andreas n.o. dostal na rok 2008 približne 80 000,- Sk na klienta a zariadenia v pôsobnosti VÚC dostali na klienta od 250 000,- Sk do 540 000,-Sk/rok. V roku 2009 sa finančný príspevok pre klientov s PAS (poruchy autistického spektra) zvýšil na základe VZN č. 26/2008 o približne 30%. Ale ani toto zvýšenie zďaleka nepostačuje na pokrytie nákladov na sociálnu službu.

V zmysle nového zákona očakávame transparentnejšie a predovšetkým rovnoprávnejšie prerozdeľovanie finančných prostriedkov, v konečnom dôsledku zlepšenie finančnej situácie neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

Finančná podpora neverejného poskytovateľa sociálnej služby sa v tomto roku delí na dve položky: finančný príspevok na prevádzku (rozdiel medzi štandardnými výdavkami a štandardnými príjmami) a finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc (podľa stupňa odkázanosti).

Autizmus v súčasnej dobe predstavuje už celospoločenský problém. Každoročne aj vďaka pokroku v systéme diagnostiky pribúdajú desiatky ďalších detí s autizmom, čo v praxi prináša rodičom nové ekonomické a existenčné problémy a otázky ako zvládnuť 24-hodinovú starostlivosť o autistické dieťa a ich budúcnosť. Samosprávnych (štátnych) zariadení poskytujúcich špecializovanú starostlivosť o ľudí s autizmom je na Slovensku minimum a mimovládne (neziskové) organizácie majú malú podpora samosprávy a aj reálna vízia do budúcnosti nás nenapĺňa optimizmom.