Informácie k diagnostike PAS


ČO JE TO DIAGNOSTIKA A AKO BUDE DIAGNOSTIKA PREBIEHAŤ

Na diagnostickom vyšetrení sa zameriavame na zistenie, či deficity v komunikácii, sociálno-emočnom porozumení a prejavy správania zodpovedajú PAS. Dôležitou súčasťou diagnostiky je aj definovanie výchovno-vzdelávacích potrieb klienta na základe podrobného psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia.

Vyšetrenie sa skladá z troch častí:

  • anamnestická konzultácia,

  • psychologické diagnostické vyšetrenie,

  • špeciálno-pedagogické diagnostické vyšetrenie.


Súčasťou diagnostiky sú aj dotazníky, ktoré vypĺňa pedagóg dieťaťa (MŠ, ŠMŠ, ZŠ, ŠZŠ, SŠ), aby informácie o klientovi boli komplexnejšie – z rôznych zdrojov a prostredí.

Anamnestická konzultácia: pohovor s rodičmi bez prítomnosti dieťaťa trvá dve hodiny. Psychológ s rodičmi zaznamenáva informácie do rozsiahleho dotazníka. Informácie sa týkajú absolvovaných vyšetrení, rodinnej anamnézy, raného vývinu, správania v rôznych situáciách. Anamnestickú konzultáciu je možné realizovať aj online, telefonicky. V prípade, že po anamnestickom rozhovore nebudete môcť/chcieť absolvovať ostatné diagnostické vyšetrenia, za službu je potrebné uhradiť poplatok vo výške 50 EUR.

Psychologické diagnostické vyšetrenie: pre klientov býva väčšinou príjemné, prebieha formou hier, plnenia rôznych úloh, rozhovoru, v ktorom administrátorky zaznamenávajú prejavy, ktoré môžu súvisieť s PAS. Trvanie – 1,5 hodiny. Pred týmto vyšetrením je potrebné mať potvrdenie o zaplatení diagnostiky.

Špeciálno-pedagogické diagnostické vyšetrenie, záver: na druhom stretnutí s klientom prebehne špeciálno-pedagogické vyšetrenie zamerané na deficity, ktoré môžu súvisieť s PAS a ovplyvňovať vzdelávací proces. Prebieha za stolíkom, pri malých nezaškolených deťoch na koberci, formou hier s využitím didaktických pomôcok. Súčasťou druhého stretnutia je zhrnutie záverov a z nich vyplývajúce základné odporúčania. Trvanie – 1,5 hodiny.

Cieľom stretnutí je zistiť, či je u dieťaťa prítomná niektorá z porúch autistického spektra a následne odporučiť rodičovi ďalší vhodný postup v oblasti zaškolenia a potrebnej odbornej starostlivosti. V prípade nejednoznačnosti diagnostických záverov je možné navrhnúť ďalší postup, ako napríklad ďalšie diagnostické stretnutie, pozorovanie v prirodzenom prostredí dieťaťa, analýza videonahrávok, diagnosticko-terapeutické sledovanie a pod.

KEDY A KAM MÁME PRÍSŤ

Na prvé stretnutie prichádzajte, prosím, 15 minút pred stanoveným časom vyšetrenia z dôvodu evidovania a platby za vyšetrenie. Poplatok za diagnostické vyšetrenie je podľa aktuálneho cenníka. (Platba je možná iba v hotovosti, vybavuje Erika Vrabcová, prízemie – miesto prvého kontaktu.)


ČO SI SO SEBOU PRINIESŤ

Na stretnutie si so sebou prineste:

  • správy (kópie) z absolvovaných odborných vyšetrení (logopéd, psychológ, psychiater, neurológ, pôrodná správa, genetika alebo iné správy, ktoré sú relevantné z hľadiska zdravotnej anamnézy dieťaťa),

  • prezuvky, pitie, príp. obľúbenú hračku alebo knižku dieťaťa,

  • kresby alebo ukážky školských prác dieťaťa,

  • k dieťaťu, ktoré nevydrží byť samo v miestnosti, odporúčame sprievod okrem rodiča/zákonného zástupcu aj ďalšieho človeka.

Pred prvým diagnostickým stretnutím Vás prosíme o zaslanie vyplnenej dokumentácie, ktorá Vám bola doručená emailom (dotazník pre učiteľa z MŠ, ZŠ resp. iného zariadenia, ktoré dieťa navštevuje). Uvedené dokumenty zašlite emailom na adresu poradna@andreas.sk ešte pred prvým stretnutím alebo prineste priamo na prvé stretnutie.


POSTAČUJE LEN VYŠETRENIE Z CENTRA ANDREAS?

Na potvrdenie diagnózy porúch autistického spektra (autizmu) je potrebné verifikovanie diagnózy pedopsychiatrom. Správu z vyšetrenia pedopsychiatrom je možné dodať aj dodatočne po vyšetrení v centre Andreas.

V prípade vypracovania odporúčaní k ďalšiemu vzdelávaniu žiaka (napr. odporúčanie zaradenia dieťaťa do špeciálnej materskej, základnej alebo strednej školy, vypracovanie IVP...) je potvrdenie diagnózy pedopsychiatrom nevyhnutné. Môžete sa obrátiť na MUDr. Činčurovú alebo MUDr. Katrlíkovú v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave na Kramároch, prípadne na iného pedopsychiatra v mieste bydliska.


AKO A KEDY VÁM BUDE DORUČENÁ SPRÁVA Z VYŠETRENIA

Výstupom z absolvovaného diagnostického procesu je písomná správa (správa z psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia). Správu posielame do 5 týždňov od posledného diagnostického stretnutia, doporučene poštou. Písomná správa sa vydáva iba rodičovi, resp. zákonnému zástupcovi dieťaťa v dvoch origináloch (rodič podľa potreby dodá správu pedopsychiatrovi, resp. školskému zariadeniu). Na Vaše vyžiadanie môžeme poslať správu aj do školy alebo iného školského zariadenia.


ČO AK DIEŤA PRED VYŠETRENÍM OCHORIE

V prípade potreby zrušenia stretnutia, prosíme, dajte nám vedieť čo najskôr, aby ste termín neblokovali ďalšiemu záujemcovi o vyšetrenie. Ak dieťa ochorie a dáte nám včas vedieť, termín diagnostiky je možné presunúť cca o dva týždne neskôr. Diagnostické stretnutie je možné zmeniť, príp. zrušiť na čísle +421 915 868 940 (p. Erika Vrabcová).

Vyhradzujeme si právo odmietnuť diagnostické vyšetrenia dieťaťa s infekčným ochorením. (Choroba dieťaťa môže významne ovplyvniť, ako aj skresliť výsledky vyšetrenia.)