POPIS SLUŽIEB


Diagnostika porúch autistického spektra
Diagnostika je určená pre deti, u ktorých bolo vyslovené podozrenie na poruchu autistického spektra za účelom jej potvrdenia alebo vyvrátenia. Dieťa absolvuje komplexnú diagnostiku v rozsahu troch stretnutí (dohoda možná pre záujemcov prichádzajúcich z diaľky). Prvé stretnutie pozostáva z rozhovoru rodiča s odborníkom pre získanie kompletných anamnestických informácií. Ďalšie dve stretnutia pozostávajú z priamej práce s dieťaťom (formou hry, rozhovoru, vypracovávania úloh). Súčasťou posledného stretnutia je oboznámenie rodiča so závermi z vyšetrenia a poskytnutie odporúčaní k ďalšej odbornej starostlivosti. Výsledkom je správa z diagnostického vyšetrenia, ktorú posielame do 5 týždňov doporučene na adresu trvalého, resp. prechodného bydliska.

Diagnostika porúch autistického spektra (opätovné vyšetrenie)
Opätovná diagnostika pre deti s PAS je určená pre deti, ktoré už absolvovali komplexnú diagnostiku, avšak pre nízky vek dieťaťa, resp. z iných dôvodov nebol stanovený jasný diagnostický záver. Vyšetrenie pozostáva z dvoch stretnutí. Prvé stretnutie tvorí krátky rozhovor s rodičom o aktuálnom stave dieťaťa a následne priama práca s dieťaťom, ktorej sa venuje aj druhé stretnutie. Súčasťou druhého stretnutia je oboznámenie rodiča so závermi z vyšetrenia a poskytnutie odporúčaní k ďalšej odbornej starostlivosti. Výsledkom je správa z diagnostického vyšetrenia, ktorú posielame do 5 týždňov doporučene na adresu trvalého, resp. prechodného bydliska.

Rediagnostické vyšetrenie (pre potreby školy), IVP (vypracovanie podkladov k integrácii)
pozostáva z psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia s cieľom posúdenia aktuálneho stavu dieťaťa pre účely školských a iných zariadení a odporúčania ďalšej starostlivosti, ak bola diagnóza stanovená a verifikovaná aj pedopsychiatrom.

Špeciálno-pedagogické odporúčania pre školu
pozostáva z jedného stretnutia – špeciálno-pedagogického vyšetrenia s cieľom posúdenia aktuálneho stavu dieťaťa, jeho školských zručností a vypracovania odporúčaní a podkladov k IVP pre potreby školy k integrácii (k testovaniu T9, k maturite, k prijímacím pohovorom), ak bola diagnóza stanovená a verifikovaná aj pedopsychiatrom.

Posudok
Vypracovanie posudku je určené pre záujemcov, ktorí žiadajú vypracovanie psychologickej správy pre Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) alebo pre Sociálnu poisťovňu za účelom kompenzácie zdravotného postihnutia (napr. žiadosť o preukaz ZŤP, parkovací preukaz, opatrovateľský príspevok, príspevok na osobného asistenta, invalidný dôchodok a pod.). Vyšetrenie pozostáva z jedného stretnutia, ktoré tvorí krátky rozhovor s rodičom ohľadom aktuálneho stavu dieťaťa a priama práca s dieťaťom. Výsledkom je správa zo psychologického vyšetrenia (posudok), ktorá je posielaná do 5 týždňov doporučene na adresu trvalého, resp. prechodného bydliska.

Vyšetrenie intelektu
pozostáva z jedného alebo dvoch stretnutí (v závislosti od motivácie a výkonu, unaviteľnosti klienta). Vyšetrenie je robené s ohľadom na špecifiká detí s PAS. Sleduje sa ním aktuálny stav úrovne intelektových schopností dieťaťa. Vyšetrenie intelektu je určené jednak pre deti s PAS predškolského veku pre ich zaradenie do školského procesu, rovnako však aj pre starších žiakov s PAS kvôli zisteniu aktuálnej úrovne intelektových schopností.

Terapia (pre deti a mládež s Aspergerovým syndrómom/vysokofunkčným autizmom)
Terapia pre deti s Aspergerovým syndrómom prebieha obvykle raz týždenne, zväčša formou rozhovoru. Podľa potrieb a veku do terapie zaraďujeme prvky arte terapie, terapie hrou a iné. Terapuetické stretnutia majú za cieľ vytvoriť bezpečný priestor pre dieťa, v ktorom môže hovoriť o svojom prežívaní a hlbšie mu porozumieť. Kľúčovú úlohu v procese terapie zohráva budovanie terapeutického vzťahu založeného na dôvere, kde úlohou terapeuta je pomocou odborných zručností sprevádzať dieťa v tomto procese. Dieťa tak môže nachádzať spôsoby, ako sa vysporiadať s ťažkosťami, s ktorými sa stretáva. Témy terapeutických stretnutí závisia od individuálnych potrieb dieťaťa a jeho aktuálneho naladenia. Od jednotlivých tém sa odvíja aj následná práca s emóciami, aby im mohlo dieťa porozumieť a postupne sa učiť, ako ich spracovávať.

Terapia (pre deti s detským autizmom)
V terapii s deťmi s detským autizmom pracujeme individuálne, zvyčajne raz týždenne. V terapii vychádzame zo štruktúrovaných vzdelávacích programov, behaviorálnych techník a pracujeme formou vizualizovaných informácií. Sústredíme sa na zlepšenie komunikačných zručností dieťaťa a v prípade potreby aj vytvorenie alternatívneho komunikačného systému. Zameriavame sa na podporu komplexného vývinu dieťaťa, predovšetkým na oblasti, v ktorých má dieťa ťažkosti (motorika, komunikácia, poznávacie schopnosti, sebaobsluha, správanie) s cieľom dosiahnutia čo najvyššej miery samostatnosti dieťaťa. Rodič je zapojený ako ko-terapeut a doma pracuje podľa odporúčaní terapeuta.

Edukačno-behaviorálna intervencia EBI
Edukačno – behaviorálna intervencia je intenzívna terapia v rozsahu 3 hodín týždenne. Pracujeme s dieťaťom individuálne v úzkej spolupráci s rodičom. Pri práci vychádzame zo zásad a metód aplikovanej behaviorálnej ananlýzy. Zameriavame sa na učenie a rozvíjanie komunikácie, poznávacích schopností, sociálnych zručností, sebaobslužných zručností, pracovných návykov ako aj hry na princípe posilňovania vhodného správania. Počas intervencie riešime aj problémového správania u dieťaťa s PAS na základe funkčnej analýzy správania. Je vhodná pre malé deti od 2 rokov.

Špecializované sociálne poradenstvo/Základné sociálne poradenstvo
poskytujeme bezplatne v našom zariadení nielen deťom a mladým ľuďom s poruchou autistického spektra, ale aj ich rodičom, širšiemu či užšiemu sociálnemu okoliu. Vykonávame ho na základe akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a za finančnej podpory Bratislavského samosprávneho kraja. Zameriavame sa v ňom na posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci – zistenie príčin vzniku, charakteru a rozsahu problémov fyzickej osoby, rodiny alebo komunity a poskytnutie im konkrétnej odbornej pomoci (v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách).

Sociálna rehabilitácia
je odborná činnosť, prostredníctvom ktorej (v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) sa u detí s poruchou autistického spektra snažíme pozitívne ovplyvňovať tie oblasti vývinu, v ktorých má dieťa ťažkosti: komunikáciu (nácvik komunikačných zručností), poznávacie, sociálne zručnosti, sebaobsluhu a schopnosť zmysluplne využívať voľný čas. Zameriavame sa na podporu a dosiahnutie čo možno najviac samostatného, nezávislého života dieťaťa s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite. Sociálnu rehabilitáciu v našom zariadení vykonávame bezplatne na základe akreditácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a za finančnej podpory Bratislavského samosprávneho kraja.

CARS (posudzovacia škála)
sa zameriava na hlavné príznaky autizmu, aplikuje sa formou dotazníka. Výsledkom je skóre, ktoré určuje mieru autizmu. Je vhodný pre potreby odborných lekárov.

Vývinová diagnostika PEP + EHP
Obe vývinové diagnostiky sú určené pre deti od 0 do 7 rokov. Cieľom je posúdenie aktuálnej úrovne jednotlivých vývinových oblastí dieťaťa so zameraním na vytvorenie individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu pre dieťa v predškolskom veku.

Odborná konzultácia ONLINE
Individuálne poradenstvo v online priestore umožňuje konzultovať bez časových strát cestovaním z prostredia, v ktorom sa cítite bezpečne a komfortne. Konzultácia prebieha prostredníctvom videohovotu. Konzultácia sa môže uskutočniť cez Skype, Google Meet či Zoom alebo iné komunikačné aplikácie. Poplatok za 50-minút je 25 EUR. Postup a podmienky nájdete TU.