Rediagnostika (psychologická diagnostika, špeciálno-pedagogická diagnostika)

je určená pre deti, u ktorých už bola stanovená diagnóza poruchy autistického spektra za účelom posúdenia aktuálneho stavu dieťaťa pre potreby školského alebo predškolského zariadenia, vypracovania aktuálneho posudku na účely kompenzácii apod.