Sociálna rehabilitácia

je služba, prostredníctvom ktorej pomáhame u detí s poruchou autistického spektra pozitívne ovplyvňovať deficitné oblasti: komunikáciu (nácvik komunikačných zručností), sociálne zručnosti a schopnosť zmysluplne využívať voľný čas, zručnosti na dosiahnutie čo možno najviac samostatného, nezávislého života (nácvik sebaobslužných činností). Sociálnu rehabilitáciu poskytujeme v súlade so zákonom 485/2013.