Vývinová diagnostika (Psychoedukačný profil revidovaný PEP–R a Edukačný hodnotiaci profil EHP).

PEP–R ponúka vývinový prístup k hodnoteniu detí s autizmom a podobnými vývinovými postihnutiami (od 0 do 7 rokov) v 7 vývinových oblastiach: napodobovanie (imitácia), vnímanie (percepcia), jemná a hrubá motorika, integrácia oko – ruka, poznávacie schopnosti a verbálne schopnosti (porozumenie reči), a v správaní. Získané skóre v jednotlivých vývinových oblastiach je použité pre vytvorenie individuálnych vzdelávacích plánov (IVP).

EHP slúži ako pomôcka pre pedagógov v praxi pri hodnotení vývinovej úrovne detí s poruchami autistického spektra od 0 do 7 rokov v 17 vývinových oblastiach (sociálny vývin, komunikácia, receptívna a expresívna reč, imitácia, motorika, grafomotorika a kresba, sebaobsluha, vnímanie a abstraktné vizuálne myslenie). Vývinové skóre dosiahnuté v jednotlivých položkách slúži súčasne ako podklad pre zostavenie individuálneho vzdelávacieho plánu (IVP).