Špecializačné inovačné štúdium

Autor	 Katarína Széherová
Názov	 Psychologická klíma rodiny s autistickým dieťaťom
Vyd. údaje	 Filozofická fakulta, Masarykova Univerzita, 1995
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Labudová, M.
Názov	 Hry na rozvoj zmyslových a mentálnych funkcií
Vyd. údaje	 Metodické centrum mesta Bratislavy, Bratislava, 2002
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	 Eliška Rusňáková
Názov	 Autizmus - spoločenský problém?
Vyd. údaje	 Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita, Trnava, 2004
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Ľubomíra Balážová
Názov	 Procesuálne schémy a ich overenie v praxi
Vyd. údaje	 ŠPÚ, BA, 2004
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	 Lenka Benovičová
Názov	 Telovýchovné aktivity vo voľnom čase u dieťaťa s autizmom
Vyd. údaje	 ŠPÚ, BA, 2005
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Eva Buzalková
Názov	 Využívanie procesuálnych schém na zlepšenie samostatnosti dieťaťa s autizmom 
Vyd. údaje	 ŠPÚ, BA, 2005
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Zuzana Filová
Názov	 Možnosti využitia metodiky M-CHAT v diagnosticko-terapeutickej praxi u detí raného veku s podozrením na autistickú poruchu 
Vyd. údaje	 ŠPÚ, BA, 2005
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Andrea Hrdá
Názov	 Edukačno-terapeutický proces v triedach pre deti s autizmom v materskej škole a špeciálnej základnej škole
Vyd. údaje	 ŠPÚ, BA, 2005
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Mária Králiková
Názov	 Rozvíjanie sociálnych schopností detí s autizmom v predškolskom veku
Vyd. údaje	 ŠPÚ, BA, 2005
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Filip Kubovič
Názov	 Projektovanie v špeciálnej pedagogike a medzinárodná spolupráca
Vyd. údaje	 PdF UK, BA, 2005
Počet dostupných	 2 exempláre

Autor	 Viera Matulová
Názov	 Voľný čas v štruktúre a voľný čas v domácom prostredí u žiaka s autizmom v obraze Kannerovho infantilného autizmu
Vyd. údaje	 ŠPÚ, BA, 2005
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Zuzana Michalcová
Názov	 Spolupráca špeciálneho pedagóga s rodinou žiaka s autizmom vo výchovnovzdelávacom procese
Vyd. údaje	 ŠPÚ, BA, 2005
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Katarína Podzámska
Názov	 Možnosti rozvíjania štruktúrovanej hry u dieťaťa s autizmom
Vyd. údaje	 ŠPÚ, BA, 2005
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 K. Széherová
Názov	 Autizmus - jeho diagnostika a možnosti terapie
Vyd. údaje	
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Dagmar Šuranová
Názov	 Muzikoterapia detí školského veku a jej používanie v rámci autistického centra
Vyd. údaje	 ŠPÚ, BA, 2005
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Renata Taľarovičová
Názov	 Problémy pri osvojovaní sociálnych zručností u žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím a epilepsiou vo vyučovacom procese
Vyd. údaje	 ŠPÚ, BA, 2005
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Anna Uchnárová
Názov	 Rozvoj jemnej motoriky prostredníctvom pracovného vyučovania v špeciálnej základnej škole pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím
Vyd. údaje	 ŠPÚ, BA, 2005
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Lenka Zetochová
Názov	 Dieťa s inou dezintegratívnou poruchou v detstve v procese výchovy a vzdelávania
Vyd. údaje	 ŠPÚ, BA, 2005
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Ľubomíra Balážová
Názov	 Význam včasnej intervencie v živote dieťaťa postihnutého autizmom
Vyd. údaje	 ŠPÚ, BA 2005
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Soňa Babincová
Názov	 Posúdenie optimalizácie edukačných prístupov v starostlivosti o deti   s autizmom v podmienkach špeciálnych základných škôl
Vyd. údaje	 ŠPÚ, BA 2007
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	  Anna Ivancová
Názov	 Rettov syndróm na Slovensku
Vyd. údaje	 ŠPÚ, BA 2007
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Karen Gašparových
Názov	 Využitie mobilného poradenstva cez regionálno - diagnosticko poradenské centrum pre občanov s autizmom a inými vývinovými poruchami - RCA pri ovplyvňovaní problémového správania autistického klienta s ľahkou MR predškolského veku v domácom prostredí
Vyd. údaje	 PdF UK, BA 2005
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Vladimíra Tatarková
Názov	 Špecifiká rodiny deťaťa s autizmom
Vyd. údaje	 ŠPÚ, BA, 2007
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Jiřina Kántorová
Názov	 Aplikácia vývinovej škály PEP - R u autistického dieťaťa s ťažkým stupňom MR v podmienkach DSS
Vyd. údaje	 PdF UK, BA, 2007
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Adriana Katunincová
Názov	 Prvky pracovnej terapie v edukačno - terapeutickom procese žiakov s autizmom s MP
Vyd. údaje	 PdF UK, BA, 2007
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Darina Pristachová
Názov	 Edukácia autistických detí v špeciálnych základných školách Trenčianskeho kraja
Vyd. údaje	 PdF UK, BA, 2007
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Dana Kucerová
Názov	 Sociálne intervencia v rodine s autistickým členom
Vyd. údaje	 PdF UK, BA, 2007
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Dana Kucerová
Názov	 Sociálne intervencia v rodine s autistickým členom
Vyd. údaje	 PdF UK, BA, 2007
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Barbora Stročková
Názov	 Zvládanie problémového správania u detí s poruchou autistického spektra s MR
Vyd. údaje	 PdF UK, BA, 2007
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Lýdia Turičíková
Názov	 Úroveň diagnostiky osôb postihnutých autizmom v poradenskom zariadení v Trenčíne
Vyd. údaje	 PdF UK, BA, 2007
Počet dostupných	 Iba prezenčne

Autor	 Jana Halamová
Názov	 Vplyv hydroterapeutických aktivít na osobnosť dieťaťa s autizmom s mentálnym postihnutím
Vyd. údaje	 PdF UK, BA, 2007
Počet dostupných	 Iba prezenčne