názov projektu: Autism Competence Exchange
realizácia: júl 2012 – december 2014
donor: Zdroje EÚ - Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013

Projekt je podporený v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013, ktorého stratégiou je budovaníe aktívneho hraničného regiónu, založeného na znalostnej ekonomike, regiónu, ktorý je atraktívny pre sociálne a environmentálne aktivity a ktorý má dôležitú úlohu medzi európskymi metropolitnými regiónmi.
Cieľom projektu je
- vytvorenie pilotného špecializovaného, jednoročného vzdelávania zameraného na tému autizmus,
- vzájomná výmena skúseností a zvyšovanie odborných kompetencií v diagnostike, poradenstve a rôznych terapiách v oblasti autizmu,
- založenie odborného grémia zloženého z odborníkov oboch štátov.

Aktivity projektu:
- Workshopy – výmena skúseností (rôzne témy, rôzni lektori)
- ABA terapia – semináre a supervízie
Účasť na aktivitách projektu je otvorená len pre odborníkov z Trnavského a Bratislavského kraja

Ďakujeme: