Cenník služieb


Cenník poskytovaných služieb v Autistickom centre Andreas n.o.

Poskytovaná služba - cena za 1 hodinu (60 minút), ak nie je uvedené inak
Za každú začatú polhodinu účtujeme polovicu z uvedenej poplatku.
EUR
Vstupná diagnostika
(komplexná diferenciálna diagnostika pozostávajúcu z 3 stretnutí = prvé stretnutie – anamnestický rozhovor s rodičom /zákonným zástupcom bez prítomnosti dieťaťa; druhé a tretie stretnutia – psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie; informácia o záveroch vyšetrenia a odporúčanie starostlivosti; naše závery je potrebné verifikovať pedopsychiatrom)
150,00 € /
(3 stretnutia každé
v rozsahu 1 až 1.5 hodiny)
Diagnostika porúch autistického spektra (opätovné vyšetrenie)
(pozostávajúca z 2 stretnutí = psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie s cieľom diagnostického doriešenia stavu, ak diagnóza nebola stanovená na predchádzajúcich vyšetreniach + odporúčanie ďalšej starostlivosti; záver je potrebné verifikovať pedopsychiatrom)
100,00 € /
(2 stretnutia každé
v rozsahu 1 až 1,5 hodiny)
Rediagnostické vyšetrenie (pre potreby školy), IVP (vypracovanie podkladov k integrácii)
(pozostávajúce z 1 stretnutia = psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie s cieľom aktuálneho posúdenia stavu dieťaťa pre účely školských a iných zariadení + odporúčanie ďalšej starostlivosti, ak bola diagnóza stanovená a verifikovaná pedopsychiatrom)
70,00 € /
(stretnutie
v rozsahu 1,5 až 2 hodiny)
Špeciálno-pedagogické odporúčanie pre školu
(vyšetrenie, správa, odporúčania k IVP)
40,00 € / stretnutie v rozsahu 1 až 2 hodiny
Vyšetrenie intelektu
(úvodný rozhovor, aplikácia testu / testov, vypracovanie záverečnej správy)
60,00 € / stretnutie
v rozsahu 1 až 2 hodiny
Posudok
(potvrdenie pre ÚPSVaR za účelom kompenzácie zdravotného postihnutia)
25,00 € / stretnutie + správa
Terapia pre deti a mladých ľudí s PAS* 20,00 € / stretnutie
v rozsahu 50 minút
Edukačno-behaviorálna intervencia EBI
(EBI vychádza zo zásad a metód aplikovanej behaviorálnej analýzy - ABA. Zameriava sa na učenie komunikácie, poznávacích schopností, sociálnych zručností, a hry na princípe posilňovania vhodného správania. Je vhodná najmä pre malé deti od 2 rokov. Odporúčame v minimálnom rozsahu 3 hodiny do týždňa.)
20,00 € / stretnutie
v rozsahu 50 minút
Sociálna rehabilitácia 0,00 € / hod.
Špecializované sociálne poradenstvo 0,00 € / hod.
Základné sociálne poradenstvo 0,00 € / hod.
Odborná konzultácia 25,00 € / hod.
Výjazdy do zariadenia, inštitúcie,
domáceho prostredia
20,00 € / hod. +
cestovné
Náčuvy pri odborných terapiách 40,00 € / hod.
Vypracovanie písomnej správy, odporučenia, správy z EHP
(poplatok sa neúčtuje pokiaľ je súčasťou komplexného vyšetrenia)
15,00 € / správa
Vyhotovenie iného potvrdenia 5,00 € / správa
CARS (posudzovacia škála) 20,00 € / hod.
Vývinová diagnostika PEP a EHP 20,00 € / hod.
Školenie - poplatok cena za dvojhodinové školenie
(poplatok sa môže navýšiť o cestovné náhrady a podľa špeciálnych požiadaviek žiadateľa školenia; inak podľa dohody)
200,00 € / školenia
Muzikoterapia, arteterapia a Snoezelen terapia 10,00 € / hod.

Cenník je platný od 16.9.2019

UPOZORNENIE

V prípade absencie alebo zrušenia stretnutia menej ako 24 hodín pred rezervovaným termínom sa platí 50 % z poplatku danej služby z dôvodu blokovania termínu inému záujemcovi. V prípade náhleho ochorenia dieťaťa je zrušenie stretnutia možné a po dohode akceptovateľné aj bez poplatku.
Stretnutie je možné zrušiť telefonicky alebo SMS. V prípade terapie, odbornej konzutácie a pod. použite číslo +421 908 767 565. V prípade zmenytermínu na diagnostiku, volajte +421 915 868 940.

*Do terapeutickej starostlivosti uprednostňujeme tých, ktorým nie je poskytovaná odborná starostlivosť v iných zariadeniach.