názov projektu: Chceme byť pestrotiene alebo netopierci?
realizácia: júl 2012 – jún 2013
donor: Nadácia pre deti Slovenska v rámci grantového programu Hodina deťom

Pestrotiene a netopierce je pomenovanie pre neurotypických ľudí, ktoré vymyslel vo svojom rovnomennom románe Axel Brauns - človek s Aspergerovým syndrómom. PESTROTIENE v Braunsovom ponímaní odcudzujú a šikanujú každého, kto je iný; NETOPIERCE "iných" ľudí rešpektujú. Hlavným cieľom projektu je prevencia vyčleňovania detí s autizmom v bežnej škole a budovanie bezpečného prostredia medzi spolužiakmi. Aktivitami budeme podporovať rešpekt k rôznorodosti a znižovanie predsudkov. Do projektu zapojíme nielen deti a mladých ľudí s AS, ale najmä ich spolužiakov, rodičov a pedagogických pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu so žiakmi s AS. Komunite školákov chceme svet autizmu sprístupniť prostredníctvom filmových projekcií, zážitkových aktivít a diskusií. Rodičom detí s AS vytvoríme priestor pre skupinové stretnutia a pedagogickým pracovníkom odbornú pomoc.

Workshopy
Pozývame na zážitkový workshop PESTROTIENE a NETOPIERCE, ktorého cieĺom je osveta a prevencia vyčleňovania „iných“ detí spomedzi rovesníkov. Komunite školákov a študentov chceme svet autizmu sprístupniť prostredníctvom zážitkových aktivít, filmovej projekcie a diskusie. Termíny sú naplánované vždy na piatok od 8:30 do 13:00 v dňoch: 24. mája, 31. mája; 7. júna, 14. júna a 21. júna 2013.

Semináre
V rámci projektu sme pripravili niekoľko seminárov „Žiak s Aspergerovým syndrómom v škole“ a diskusné stretnutia s pedagógmi a/alebo rodičmi, termíny ktorých sú aktualizované v časti Vzdelávanie.

Fotodokumentácia z workshopu 4.6.2013:Ďakujeme: