Aktivity


Čo bude

DSS Andreas n.o. bude v tomto roku naďalej poskytovať sociálne služby na rovnakej adrese, pre rovnakú cieľovú skupinu, s rovnakými dôvodmi a motiváciami, na základe rovnakých regionálnych potrieb a vykonávať tie činnosti, ktoré sú v pôvodnom projekte.
Od 1.12.2008 sa mení štatutárny zástupca. Pani Andrea Klučková požiadala správnu radu o uvoľnenie z funkcie štatutárnej zástupkyne a riaditeľky DSS Andreas n.o. z dôvodu pracovnej zaneprázdnenosti. Riaditeľkou zariadenia je od 1.3.2008 Mgr. Hana Jajcayová, ktorá sa stáva aj štatutárnym zástupcom od 1.12.2008.
Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách s účinnosťou od 1.1.2009, kde sa v prechodných a záverečných ustanoveniach platnosť niektorých paragrafov presúva až do roka 2013, je novým prístupom k financovaniu sociálnych služieb. V zmysle tohto zákona sa filozofia vzťahov pri poskytovaní sociálnych služieb odlišuje od doterajšieho zákona. Oboznamujeme sa so zákonnom, absolvujeme výklady zákona od ich predkladateľov, dopytujeme sa na nejasné state a snažíme sa vyhodnotiť dopady. Veľmi nás potešilo, že sme uspeli v pripomienkovom konaní a v § 39 sme dosiahli zaradenie pervazívnej vývinovej poruchy do špecializovaných zariadení. Veríme, že nás nový zákon posunie ďalej, zrovnoprávni poskytovanie sociálnych služieb a navýši garantovaný finančný príspevok.

V súčasnosti pripomienkujeme novelu zákona, predovšetkým zapracovanie výberu zariadenia sociálnych služieb fyzickou osobou.

Ďalším úspechom v legislatívnej oblasti, ktorý sme tiež iniciovali je návrh nového VZN BSK o bližších podmienkach poskytovania finančného príspevku subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc. Odbor sociálnych vecí navrhuje navýšenie základnej sumy o 50 % pre občanov s diagnostikovaným autizmom a o 75 % pre občanov s autizmom a pridruženými diagnózami.

V budúcom roku sa má financovanie sociálnych služieb riadiť podľa nového zákona, ktorý vykazuje veľa nejasností a možnosť rozdielnych výkladov. Aj v tejto oblasti sa angažujeme a snažíme sa o spriehľadnenie a taxatívne vymeranie platieb za poskytované sociálne služby.
Chceli by sme na našej stránke zverejňovať dopady legislatívnych nariadení na zariadenie, klientov a ich rodiny. Upozorňovať na problémové paragrafy a na povinnosti z toho vyplývajúce. Máme v úmysle podeliť sa o praktické skúsenosti pri uplatňovaní nových prvkov sociálnych služieb. To všetko na základe skúseností z praxe. V prípade právneho problému požiadame o stanovisko odborníka.

V budúcom roku sa chceme zamerať predovšetkým na:
- vytvorenie reálnych podmienok na vyššiu kvalitu života občanov s autizmom,
- zavedenie nových prvkov podporných služieb (prechodné pobyty, SOS pobyty, pomoc a terapie poskytovaná v rodine, terénna sociálna služba), ktoré nám sprístupní nový zákon,
- vytvorenie vlastnej stravovacej prevádzky s poskytovaním bezlepkových a bezkazeinových diét (finančne veľmi náročný projekt, ktorý uskutočníme iba v prípade dostatočného finančného zabezpečenia),
- postupné, flexibilné rozširovanie verejnoprospešných služieb v duchu pripravovaného zákona o sociálnych službách,
- aplikovanie nových prvkov zo zákona o sociálnych službách do praxe
- podľa prílohy č.2 zákona plnenie celkového hodnotenia podmienok štandardov kvality (v oblasti procedurálnej a prevádzkovej),
- kontrolu kvality poskytovaných služieb vykonávaná externými supervízormi formou supervízie,
- zvyšovanie podielu odborných zamestnancov, zaškoľovanie a rozvoj ďalšieho vzdelávania,
- rozširovanie a zavádzanie nových terapií (canisterapia, snoezelenterapia, arteterapia..),
- prestavbu záhrady a vybudovanie účelného priestoru na športové aktivity, relaxáciu a oddych.

Dennodenne sa na každom kroku pri našej starostlivosti o autistov utvrdzujeme v tom, že pracujeme skutočne so špecifickou skupinou postihnutých ľudí, kde sa nedajú aplikovať existujúce prístupy alebo metódy práce nastavené pre postihnutých ľudí, kde pomer personálu ku klientom môže byť v oveľa prijateľnejšom pomere. V prípade ľudí postihnutých autistickým syndrómom je potrebné zvýšiť odbornú starostlivosť väčšinou v pomere jedného zamestnanca na jedného klienta. Diagnóza autizmus má viacero foriem a prináša so sebou rôzne prejavy nevhodného správania, ktoré majú rôzny stupeň intenzity. Neexistuje univerzálny prístup, ktorý sa dá aplikovať u všetkých. Naším cieľom je zvyšovať kvalitu života našim klientom, ich rodinám, blízkym ale aj širšiemu sociálnemu okoliu. Ak aspoň čiastočne tento cieľ splníme a niekoho posunieme ďalej, alebo umožníme niekomu zmysluplnejšie žitie, bude pre nás naša práca odmenou.


Čo bolo

DSS Andreas n.o. poskytuje sociálne služby na základe registrácie, ktorá bola vydaná rozhodnutím Krajského úradu v Bratislave, odbor všeobecnej vnútornej správy, dňa: 4.7.2007, pod číslom OVVS-1291/225/2007-NO.

DSS Andreas je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci u populácie postihnutej autistickým syndrómom v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Zariadenie sa nachádza v prenajatých priestoroch novo zrekonštruovaného objektu Autistického centra Andreas n.o., na Galandovej ul. č. 7, v Bratislave, v mestskej časti Staré mesto. Časť objektu slúži aj Súkromnej špeciálnej základnej škole s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom. Budova má vlastný výťah. Všetky priestory pre klientov majú bezbariérový prístup a sú vybavené účelným nábytkom, ktorý zohľadňuje špecifické požiadavky na ich bezproblémový pobyt. K objektu patrí rozsiahla záhrada s mobilným bazénom.

DSS Andreas je zariadenie s denným, týždenným a prechodným pobytom založené na dobu neurčitú. Denný pobyt sa poskytuje v pracovných dňoch. Týždenný pobyt sa poskytuje od pondelka do piatku, ak sviatok alebo deň pracovného voľna bezprostredne nadväzuje na sobotu a nedeľu, starostlivosť sa neposkytuje. V I. polroku nastala takáto situácia 1. a 8.mája.

DSS Andreas poskytuje starostlivosť výhradne klientom s pervazívnou vývinovou poruchou - autizmom od jedného roku. Ide o prvé špecializované zariadenie na území Bratislavy ako biodromálny modelový príklad možného riešenia potrieb klientov. Pridružené postihnutia telesné, mentálne a zmyslové nie sú prekážkou na poskytovanie starostlivosti.

Naším cieľom je zabezpečenie dôstojných podmienok života pre definovaných klientov pri rešpektovaní ich individuality, odbremenenie rodín postihnutých odkázanosťou opatrovať autizmom postihnutého jedinca a v neposlednom rade poskytovanie sociálneho poradenstva.

Kapacita zariadenia je stanovená regionálnym hygienikom rozhodnutím číslo RÚVZ/43-3500.4818/2008 na 4 klientov na dennom pobyte a 1 klienta na týždennom pobyte.

V súlade so zákonom poskytujeme nevyhnutné služby, to je zaopatrenie, bývanie a stravovanie. Stravovanie poskytujeme momentálne iba jednému klientovi, štyria zvyšní majú indikovanú bezlepkovú a bezkazeínovú diétu a nosia si stravu z domu. Ako ďalšiu starostlivosť poskytujeme poradenstvo, výchovu, podporu pri výchovno-vzdelávacom procese, podporu pri rozvoji telesných schopností, záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť, arteterapiu, muzikoterapiu a minulý mesiac sme začali skúšať aj canisterapiu.

DSS Andreas využíva možnosti, ktoré poskytuje zdieľanie jednej budovy so školským zariadením a s Autistickým centrom Andreas n.o., ktoré okrem iného plní i funkciu Regionálneho centra pre autistov. DSS sa podieľa sa na ich aktivitách, spolupracuje na spoločných projektoch a konzultuje s ich odborníkmi. Prostredníctvom nich zabezpečuje pre svojich klientov povinnú školskú dochádzku, rediagnostiku, psychologické poradenstvo pre rodiny, odborné a výchovné poradenstvo pre rodiny, voľnočasové aktivity detí v školskom veku, šírenie osvety o autizme, komunikáciu s verejnosťou a médiami, predaj vlastných výrobkov na veľkonočných trhoch a vzdelávanie zamestnancov. Tieto možnosti zefektívňujú a ekonomizujú prevádzku zariadenia.

Prvé mesiace prevádzky DSS Andreas sa niesli popri poskytovaní vyššie spomínaných služieb v duchu zahajovania činnosti nového subjektu a s tým spojenými počiatočnými aktivitami. Prijímanie nových zamestnancov, ich oboznamovanie sa s poriadkami zariadenia, s relevantnými predpismi, právami a povinnosťami zamestnanca, s náplňou práce a v neposlednom rade s klientmi a medzi sebou navzájom. Paralelne s poskytovaním starostlivosti sme získavali predstavy o fungovaní zariadenia, skúsenosti s procesom konkrétnych situácií, a s našimi potrebami. Upravovali sme triedy, izby, telocvičňu, jedáleň, relaxačnú miestnosť, počítačovú učebňu, kuchynku, práčovňu, dielňu a prevádzkové miestnosti na naše podmienky. Všetko zariadenie, pomôcky, materiál, a techniku potrebnú pre činnosť využívame z Autistického centra Andreas zatiaľ bezplatne. Po ustálení prevádzky s nami majiteľ na vybraný inventár vytvorí zmluvu o výpožičke.

Začali sme spolupracovať s psychologičkou Mgr. Jánošíkovou PhD., zamestnankyňou Autistického centra Andreas, skúsenou odborníčkou na problematiku autizmu. Jej prostredníctvom ponúkame rodičom v prostredí DSS komplexnú psychologickú diagnostiku, rediagnostiku, diferenciálnu diagnostiku. Vďaka tomu nemusia rodičia vodiť deti do nového pre nich neznámeho, stresujúceho prostredia. Ďalšou výhodou pre rodičov, ktorí majú školopovinné deti, je prítomnosť Súkromnej špeciálnej základnej školy s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom v objekte. Vďaka nej môžu byť deti vzdelávané v priestoroch, ktoré poznajú. Odborníci (uznávaní na celom Slovensku) zamestnaní v škole, pomáhajú a metodicky usmerňujú našich zamestnancov. Zároveň pre nás vykonávajú špeciálno-pedagogickú diagnostiku. Bohužiaľ, vzhľadom na mzdové obmedzenie v zmluve a výške finančného príspevku z rozpočtu BSK si nemôžeme dovoliť kvalifikovaných odborníkov.

Vzdelávanie zamestnancov realizujeme spoločne so všetkými organizáciami sídliacimi v priestoroch Autistického centra Andreas. Vzdelávacie aktivity prebiehajú pravidelne každý párny utorok na vopred dané téma. Vzhľadom k tomu, že k problematike autizmu je zatiaľ málo podkladov, väčšinu vzdelávacích prezentácií si pripravujeme zo zahraničných materiálov. Máme jazykovo zdatných odborníkov, ktorí prednášajú aj v iných organizáciách a preložili materiály z anglického, nemeckého a maďarského jazyka. Doposiaľ sme absolvovali interné semináre na témy: účel a filozofia Andreasu, čo je autizmus, komunikáciu zameraná na autistov, prvky TEACCH programu, sociálno-sexuálny rozvoj, poruchy učenia, senzomotorická terapia a Snoezelen. Posledne menovaná stimulačno-relaxačná metóda vykazuje značné pokroky v správaní klientov. Prezentovala nám ju liečebná pedagogička, ktorá v tomto systéme pracovala na Malte. Pripravujeme projekt na realizovanie liečebnej metódy Snoezelen.

Ekonomicko-prevádzkové činnosti vytvárajú nevyhnutné podmienky na poskytovanie starostlivosti klientom. Vzhľadom na to, že zariadenie sídli v prenajatých priestoroch Autistického centra Andreas n.o., veľa prevádzkových činností vykonáva majiteľ budovy. Zároveň aj zabezpečuje pre nás bežné prevádzkové činnosti, ako donášku stravy, upratovanie, prevádzku práčovne a údržbu, ktoré sú pre nás v rámci služieb účtované iba sumou 1 000,- Sk mesačne. Za prenájom priestorov platíme 3 000,- Sk mesačne.

Okrem plnenia ekonomických úloh vyplývajúcich pre neziskovú organizáciu, vykonávame personálnu, mzdovú agendu a účtovníctvo v spolupráci s firmou A-Z Consult, spol. s r.o. Vedieme stravovaciu agendu.

Z úloh sociálnoprávnej agendy v hodnotenom období sa jednalo predovšetkým o:
- Prijatie štyroch klientov na denný pobyt a jedného klienta na týždenný pobyt. Ich adaptácie prebiehajú pomaly v intenciách postihnutia. Každý krok sa musí vopred dôkladne plánovať a predstavuje neustálu asistenciu jedného, niekedy dvoch zamestnancov.
- Zaradenie do poradovníka čakateľov na denný pobyt dvoch čakateľov.
- Dopĺňanie sociálnoprávnej dokumentácie, vyplývajúcej zo Zákona o sociálnej pomoci (žiadosti o posudky ÚPSVaR, zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a úhrady za ňu).
- Zabezpečovanie diagnostík klientov (lekárska, psychologická, špeciálno-pedagogická, odborných lekárov, sociálna).
- Pohovory s rodičmi a zosúlaďovanie našej prevádzky s potrebami rodiny za účelom úspešnej adaptácie klientov.
- Vytvorenie primeraného modelu práce zariadenia k potrebám klientov s autizmom.

Z úloh výchovy a vzdelávania v hodnotenom období šlo predovšetkým o:
- Prípravu individuálnych rozvojových plánov podľa miery postihnutia autizmom, mentálnych, fyzických a zmyslových schopností klientov.
- Individuálna edukácia zameraná na rozvoj sebaobsluhy, komunikácie, jemnej a hrubej motoriky a sociálneho správania.
- Nastavovanie klientov na bežný denný režim, deň – noc.
- Hľadanie najvhodnejších terapeutických metód pre priamu prácu s konkrétnymi klientmi.
- Eliminovanie problémového správania, ktoré nie je príznakom autizmu, ale dôsledkom toho, že autisti nie sú schopní inak komunikovať.
- V rámci učenia sociálnych zručností vychádzky na Bratislavský hrad, Slavín, Železnú studničku, do okolia zariadenia, obchodov, na bazén v DSS Rosa.
- Pravidelné hodiny s arteterapeutkou Mgr. Ivančíkovou z DSS Sibírska v našej keramickej dielni a arteterapie so špeciálnou pedagogičkou Mgr. Štrpkovou zo školy.
- Zavádzanie muzikoterapie.

DSS Andreas je otvorený pre praxe študentov VŠ, hlavne odbor sociálna práca, špeciálna pedagogika a pedagogika mentálne postihnutých. Taktiež umožňujeme zamestnancom z iných zariadení exkurzie a konzultácie o prevádzke, metódach a postupoch používaných v našom zariadení.

Pod odborným zaškolením a na základe odporúčaní rehabilitačnej lekárky vykonávame rehabilitačné cvičenia na zlepšenie pohybovo postihnutých klientov. Zameriavame sa predovšetkým na rozvoj a udržanie motoriky, svalovej sily a správne držanie tela.

Plnenie kapacity:
Skutočná kapacita bola totožná s naplnenosťou, to znamená 5 miest, z toho denný pobyt 4 klienti a 1 klient týždenný pobyt.
Podľa pohlavia máme 4 mužov a 1 ženu.
Podľa veku máme 3 klientov do 15 rokov, 1 klienta 17 ročného a 1 klientku 19 ročnú.
Poradovník čakateľov je: 2 klienti na denný a 2 klienti na týždenný pobyt.

Personálne zabezpečenie:
Na plný pracovný úväzok
Riaditeľka 1
Pomocný vychovávateľ 2
Na dohodu o vykonaní práce
Projektová manažérka 1
Psychológ 1
Špeciálna pedagogička 3
Nočný vychovávateľ 2
Na dohodu o brigádnickej práci študentov
Vychovávateľka 1