Vznik DSS Andreas n.o.


Na základe postupného logického profesionálneho vývoja neziskovej organizácie Andreas® n.o. a na základe vývoja potrieb klientov s autistickým postihnutím vznikla naliehavá potreba zriadenia Domova sociálnych služieb pre autistických klientov. Obdobné zariadenie v Bratislave dodnes neexistuje. Preto bola v lete roku 2007 založená nezisková organizácia DSS Andreas® n.o., ako sesterská a partnerská organizácia Autistického centra Andreas® n.o., ktorej cieľom je poskytovať celoživotnú starostlivosť pre klientov s autistickým syndrómom.

Náš návrh predloženej koncepcie rešpektuje trend decentralizácie sociálnych služieb a opiera sa o vládou schválené závery "Koncepcie starostlivosti o občanov s autizmom v SR". Práve z priamych potrieb rodín s autistickým členom a z práva ich členov na sebarealizáciu a integráciu rodiny ako celku do spoločnosti vznikla potreba vytvoriť etapovité riešenie vzniknutej situácie formou celoživotného zastrešenia odbornej starostlivosti o autistické dieťa od útleho veku až po dospelosť "pod jednou strechou"v rámci Andreasu®u n.o..

Projekt vytvorenia DSS pre klientov s autizmom v rámci centra Andreas® n.o. modelovo rieši situáciu jednotlivých rodín s autistickým členom, pričom ponúka vhodné komplexné ("pod jednou strechou") riešenie rodín pre etapovitú starostlivosť formou - špeciálnej materskej školy, špeciálnej základnej školy, praktickej školy, centra voľnočasových aktivít, poradensko-terapeutického centra a domova sociálnych služieb.
DSS Andreas®, n.o. sídli "pod jednou strechou" so sesterskou organizáciou Andreas® n.o., ktorá má vlastné priestory: objekt s priľahlou záhradou na Galandovej ulici č. 7 v Bratislave, ktorý je po komplexnej rekonštrukcii prispôsobený prebudovaním podkrovných priestorov pre účely chráneného bývania a taktiež na kompletne bezbariérový objekt s výťahom.

Hlavný cieľ pre rok 2008: vytvorenie DSS - minicentra
Vznik DSS je vyvolaný potrebou riešenia ťaživej situácie rodín s autistickým dieťaťom pri komplexnom zabezpečení a koordinácii špeciálno-pedagogických, psychologických, zdravotníckych a sociálnych služieb pre danú skupinu detí a ich zákonných zástupcov, ktorým by malo DSS-minicentrum pomáhať riešiť náročné situácie spojené s výchovou dieťaťa s pervazívnou vývinovou poruchou pri zachovaní kvality ich života.Projekt Poskytovania Sociálnej Pomoci DSS Andreas n.o.


1. Názov projektu:

Prvý domov sociálnych služieb pre autistov


2. Miesto poskytovania služieb, sociálneho poradenstva a vykonávania sociálnej prevencie: DSS Andreas n.o., Galandova 7, 811 06 Bratislava

3. Meno štatutárneho zástupcu: Mgr. Hana Jajcayová

Meno garanta poskytovaných služieb: Mgr. Karen Gašparových


AUTIZMUS
(špecifiká a ich súvislosť s nárokmi na špecifickú starostlivosť)

Desiata revízia Medzinárodnej klasifikácie chorôb (1992, s.20) definuje autizmus ako „poruchu psychického vývinu, charakterizovanú kvalitatívnym zhoršením vzájomných spoločenských interakcií, spôsobov komunikácie, obmedzeným, stereotypne opakujúcim sa repertoárom záujmov a aktivít „.
Autizmus je pervazívna vývinová porucha, to znamená, že je postihnutá celá štruktúra osobnosti. Tým sa vysvetľuje, prečo nie je možné autizmus jednoducho porovnať s mentálnym postihnutím.

Teda aj starostlivosť o takto postihnutých jedincov vyžaduje iné špecifiká ako u mentálne postihnutých osôb alebo iných postihnutí:

- z biodromálneho hľadiska potreba špecializovaných edukačno-výchovných prístupov – celoživotne,
- v edukácii ľudí s autizmom sú málo účinné metódy založené na skupinovej práci,
- zhoršujúci sa stav v adolescencii a puberte sa prejavuje navonok ako ťažké poruchy správania (komunikačný deficit),
- pretrvávajúci problém zaradenia osôb s autizmom do bežného života znamená, že praktické sociálne zručnosti musia byť trénované pred každou nastávajúcou novou sociálnou situáciou (sociálny deficit),
- aplikovaná medikamentózna podporná liečba a najrozšírenejšie diéty sú opakovane skúšané, ale obvykle majú iba čiastočný efekt u niektorých jednotlivých osôb s autizmom,
- poruchy porozumenia reči u detí s autizmom zostávajú vzhľadom k nedostatku špecifických diagnostických nástrojov často nediagnostikované, môžu byť aj príčinou ďalších pridružených porúch v správaní dieťaťa - čo sťažuje a izoluje existenciu a kvalitu jeho ďalšieho života.
Iba niektoré deti s autizmom pri intenzívnej terapii dosiahnu v dospelosti samostatný život, väčšinou však zostáva prognóza zlá aj v dospelosti, preto je nevyhnutné zaistiť pre ne veľkú mieru opory a pomoci celoživotne.
Hoci starostlivosť o ľudí s autizmom sa začala na Slovensku v r. 1995, stále zaostáva medzirezortná spolupráca, absentujú kvalifikovaní pracovníci. V rámci Bratislavského regiónu existuje len niekoľko pracovísk v rezorte MPSVR SR, ktoré poskytujú komplexné kvalifikované služby osobám s autizmom a ich rodinám.

4. Hlavné a čiastkové ciele projektu:

• prevencia príčin vzniku, prehlbovania a opakovania porúch psychického, sociálneho i fyzického vývinu občana s ťažkým zdravotným postihnutím inštitucionálnou a ambulantnou formou,
• sociálne poradenstvo zamerané na zistenie príčin, rozsahu a charakteru sociálnej núdze, na poskytnutie informácií o možnostiach jej riešenia - zamerané na rodiny s občanom s pervazívnou vývinovou poruchou,
• domov sociálnych služieb pre deti a dospelých s autizmom formou denného a týždenného pobytu s poskytovaním SOS pobytu

5. Vznik DSS Andreas n.o.
Na základe postupného logického profesionálneho vývoja neziskovej organizácie Andreas n.o. a na základe vývoja potrieb klientov s autistickým postihnutím vznikla naliehavá potreba zriadenia Domova sociálnych služieb pre autistických klientov. Obdobné zariadenie v Bratislave dodnes neexistuje. Preto bola v lete roku 2007 založená nezisková organizácia DSS Andreas n.o., ako sesterská a partnerská organizácia Autistického centra Andreas n.o., ktorej cieľom je poskytovať celoživotnú starostlivosť pre klientov s autistickým syndrómom.
Náš návrh predloženej koncepcie rešpektuje trend decentralizácie sociálnych služieb a opiera sa o vládou schválené závery „ Koncepcie starostlivosti o občanov s autizmom v SR“. Práve z priamych potrieb rodín s autistickým členom a z práva ich členov na sebarealizáciu a integráciu rodiny ako celku do spoločnosti vznikla potreba vytvoriť etapovité riešenie vzniknutej situácie formou celoživotného zastrešenia odbornej starostlivosti o autistické dieťa od útleho veku až po dospelosť „pod jednou strechou“ rámci Andreasu n.o.
Predkladaný projekt vytvorenia DSS pre klientov s autizmom v rámci Andreas n.o. by modelovo riešil situáciu jednotlivých rodín s autistickým členom, pričom ponúka vhodné komplexné („pod jednou strechou“) riešenie rodín pre etapovitú starostlivosť formou – ŠMŠ, ŠZŠ, praktickej školy, centra voľnočasových aktivít, poradensko-terapeutického centra, DSS.

6. Hlavný cieľ pre rok 2008 : vytvorenie DSS – minicentra
Vznik DSS je vyvolaný potrebou riešenia ťaživej situácie rodín s autistickým dieťaťom pri komplexnom zabezpečení a koordinácii špeciálno-pedagogických, psychologických, zdravotníckych a sociálnych služieb pre danú skupinu detí a ich zákonných zástupcov, ktorým by malo DSS-minicentrum pomáhať riešiť náročné situácie spojené s výchovou dieťaťa s pervazívnou vývinovou poruchou pri zachovaní kvality ich života.

7. Dôvody a motivácia poskytovať sociálnu pomoc

- dopyt po takomto druhu služby – priamy odraz potrieb rodín s autistickým dieťaťom,
- existujúce poradenstvo, resp. odborný potenciál špecializovaný na problematiku autizmu, pôsobiaci v Andreas n.o.,
- potreba riešiť ťaživú situáciu jednotlivých rodín s autistickým dieťaťom - komplexne a doživotne,
- poskytovanie pomoci tým klientom, ktorí sú pre svoje špecifické problémy ťažko začleniteľní,
- zabezpečenie kvality na úkor kvantity – v začiatku modelové vyriešenie 5 rodín, po odskúšaní a vyhodnotení sa môže pristúpiť ku priberaniu starostlivosti o ďalších klientov s autizmom navštevujúcich Andreas n.o.,
- možnosť modelového zariadenia môže slúžiť na vytvorenie optimálnych normatívov v starostlivosti o takto postihnutých klientov,
- účelné využitie priestorových kapacít Andreasu pre deti s autizmom, ktoré už navštevujú Andreas v rámci terapií.

8. Demografia lokality poskytovania sociálnej pomoci a analýza regionálnych potrieb

Z mnohoročných skúseností priamo v kontaktu s klientmi a ich rodinami vyplýva, že v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja je:

1. mnoho dospelých občanov s autizmom (pervazívnou vývinovou poruchou), ktorí už t.č. potrebujú komplexnú starostlivosť, resp. aspoň nejakú formu špecifickej starostlivosti a nikto im ju momentálne nemôže poskytnúť,

2. po skončení povinnej školskej dochádzky t.č. vzdelávaní žiaci s autizmom zostanú občanmi s rovnakou celoživotnou poruchou, ktorí budú potrebovať sociálnu starostlivosť. (Vzdelávanie žiakov s autizmom sa v Bratislave realizuje už 12 rokov. Pri vzrastajúcom počte žiakov s autizmom, ktorí sú vzdelávaní v školách to znamená každý školský rok potreba umiestnenia 5 až 10 dospievajúcich – absolventov povinnej školskej dochádzky, ktorí nie sú schopní ani čiastočnej integrácie. Ich odkázanosť na rodinu je devastujúca pre samotnú rodinu i blízke sociálne okolie – už t.č. pracujeme s niekoľkými klientmi, ktorí ohrozujú svoje blízke okolie na živote a niet inštitúcie, ktorá by vyriešila sociálnu krízu týchto rodín).

9. Cieľová skupina pre rok 2008:

Denný terapeutický pobyt: 4 klienti vo veku od 6 rokov
Týždenný terapeutický pobyt: 1 klient vo veku nad 10 rokov

10. Forma poskytovaných služieb v DSS – minicentre pre rok 2008:

- denný terapeutický pobyt.........................4 klienti
cieľ pobytu:
nácvik komunikačných aktivít a sociálnych zručností, komplexný rozvoj osobnosti vo všetkých vývinových oblastiach, konzultačno-poradenský servis rodinám klientov
- týždenný terapeutický pobyt.....................1 klient
cieľ pobytu:
preniesť odborné edukačno-tréningové metódy do praktického života klienta s možnosťou komplexného rozvoja jeho všetkých vývinových oblastí, zavádzanie relaxačno-terapeutických aktivít na zmiernenie nešpecifických prejavov správania, vyplývajúcich z celkovej diagnózy klienta

11. Priestorová vybavenosť DSS - minicentra

- počas doobeda – využívanie priestorov Andreasu – určených pre školský klub,
- poobede – denný terapeutický pobyt: - priestory školského klubu v Andrease,
- - týždenný pobyt: 1 miestnosť – spálňa na 3.posch. Andreasu
- 1 sesterská izba pre zdravotný personál- zdravot. sestry, opatrovatelia, sanitári
- miestnosť pre terapeutov-pedagógov : zborovňa školy v Andrease,
- stravovacie priestory : využitie jedálne – dovážaná strava
- 1 práčovňa, žehliareň, sklad špinavej a čistej bielizne
- sociálna sestra – miestnosť pre konzultácie, alebo miestnosť ŠPP/soc. sestra.

12. Personálne obsadenie DSS Andreas n.o.

Riaditeľ organizácie

Vedúci: 1 VŠ (kumulovaná funkcia soc. sestry + vrchnej zdrav. sestry) na polovičný úväzok, druhá polka úväzku ako garant sociálneho poradenstva a soc. prevencie
Vychovávatelia - terapeuti: 1 VŠ (špec. – liečeb. pedagóg)
Psychológ: 0,5 VŠ
Asistent výchovy: 1 SŠ /týždenný pobyt/ + 2 SŠ/denný pobyt/
Zdravotnícki pracovníci: 2 SZŠ /týžd. pobyt/
Opatrovatelia, sanitári: 3 ZŠ /týžd. pobyt/ + 1 ZŠ /denný pobyt/

Sociálne poradenstvo a sociálna prevencia

Odborný garant VŠ: 0,5 VŠ - polovičný úväzok
Špec./liečeb. pedagóg: 3VŠ
Psychológ: 0,5 VŠ - polovičný úväzok

Prevádzka: 1 údržbár /SOŠ/ na polovičný úväzok
Ekonomická agenda 1SŠ

13. Materiálne zabezpečenie

DSS Andreas, n.o. sídli „pod jednou strechou“ so sesterskou organizáciou Andreas n.o., ktorá má vlastné priestory: objekt s priľahlou záhradou na Galandovej ulici č.7, 811 06 Bratislava, t.č. po komplexnej rekonštrukcii s prebudovaním podkrovných priestorov pre účely chráneného bývania, po rekonštrukcii kompletne bezbariérový objekt s výťahom.
Andreas má kvalitné materiálne vybavenie na vykonávanie sociálnej prevencie a poskytovanie sociálneho poradenstva, vytvorené počas rokov poskytovania služieb. V rámci rozširovania spektra služieb vyvstáva potreba dovybaviť ďalšie miestnosti pre účel možnosti celodenného a týždenného pobytu klientov v budove, a to predovšetkým kuchyňu, jedáleň, spálne, práčovňu, žehliareň, dielňu. Všetky tieto úlohy máme v pláne splniť a pripraviť ku 1.1.2008, aby prevádzka Domova sociálnych služieb mohla byť bez problémov spustená.

14. Záverom
Predkladáme „pilotný projekt“ Domova sociálnych služieb pre autistickú populáciu. Tvorbou personálneho zabezpečenia sme sa zaoberali veľmi precízne, návrh tvorili odborníci s dlhoročnou praxou v poskytovaní starostlivosti autistom a bol aj konzultovaný s ľuďmi so skúsenosťami v poskytovaní služieb v DSS, aj keď nie špecializovaných pre autistov. Dennodenne sa na každom kroku utvrdzujeme pri našej starostlivosti o autistov, že pracujeme skutočne so špecifickou skupinou postihnutých ľudí, kde sa nedajú aplikovať existujúce paušálne normatívy, nastavené pre mentálne postihnutých ľudí, kde pomer personálu ku klientom môže byť v oveľa prijateľnejšom pomere.

Ing. Kateřina Nakládalová
Riaditeľka Andreas n.o.


Andrea Klučková
Riaditeľka DSS Andreas n. o.V Bratislave, 29.8.2007