Komunikačné projekty

Projekt dokumetárneho filmu o autizme

Autistické centrum Andreas® n.o. pokračuje vo svojich vzdelávacích a komunikačných aktivitách aj formou dokumentárneho filmu o svete autizmu. Kľúčovým posolstvom tohto dokumentu je potreba upozorňovať na dnes už celospoločenský problém, ktorý na Slovensku ešte stále nemá takú podporu od relevantných inštitúcií akú si žiada a ako je potrebné.

Kľúčové slová projektu sú:
NEŠTANDARDNÁ TÉMA, ZAUJÍMAVÁ FORMA, NETRADIČNÝ POSTUP UZNÁVANÉ OSOBNOSTI, SKÚSENÍ PROFESIONÁLI PRIESTOR PRE TVORBU A PRE VZDELÁVANIE MEDZINÁRODNÁ VÝMENA INFORMÁCIÍ VLASTNÝ SVET, JEDINEČNOSŤ, INAKOSŤ POZNANIE, POCHOPENIE A POUČENIE.


Tento 30(40)min. dokument vzniká v spolupráci s bratislavskou produkčnou spoločnosťou LEON Productions a ponúkne reálny pohľad na ľudí s autizmom, na autizmus v dennom živote, jeho pochopenie, ako sa s autizmom žije, ako je autizmus vnímaný všeobecnou verejnosťou a ako bežný, reálny svet vníma práve človek s autizmom.

Film je časozberný a kontinuálny a bude prebiehať v prostredí rodiny, domácnosti, externom prostredí, ako aj v samotnom autistickom centre.

Cieľom tohto projektu je posilniť vzťah verejnosti k nekomerčnej filmovej kultúre a jeho význam podčiarkuje snahu a príležitosť verejnosť neformálnym spôsobom vzdelávať a tak objektívne predstaviť realitu tohto postihnutia / odtabuizovať tému autizmu u verejnosti.

Tento dokument bude použiteľný a využívaný aj ako edukatívny materiál pre potreby centra a jeho partnerské organizácie na Slovensku i v zahraničí (Národná autistická spoločnosť Veľká Británia, Národná autistická spoločnosť Írsko, Autistická spoločnosť Česká republika alebo Autistická spoločnosť Španielsko a ďalšie. Vďaka tejto forme dostaneme do pozornosti problém autizmu, špecializované zariadenie Andreas® n.o., potvrdí sa jeho význam a účel a bude mnohým rodinám ponúknutá alternatíva na riešenie tohto štátom zanedbávaného problému a neliečiteľného postihnutia. Aj prostredníctvom tohto filmového dokumentu vidíme možnosť zaujať a oslovovať partnerov na spoluprácu, či získanie materiálnej a finančnej podpory. Dokumentárny film bude taktiež slúžiť aj ako súčasť vlastnej komunikačnej prezentácie centra.

Garancia projektu je premietnutá v profesionálnom obsadení filmového a realizačného štábu a v starostlivom výbere produkčnej spoločnosti:

Produkčná spoločnosť: LEON Productions (www.leonproductions.sk)
Producent: Autistické centrum Andreas® n.o.
Produkcia: David Čorba (LEON Productions)
Režisér, Scénarista: Jaroslav Vojtek (LEON Productions)
Dramaturgia: Marek Leščák (LEON Productions)
Odborné konzultácie: PaedDr. Andrea Šedibová (Andreas® n.o.)
Ing. Kateřina Nakládalová (Andreas® n.o.)
Námet: Martina Šimorová (Andreas® n.o.)
Promotion/Reklama/PR: Martina Šimorová (Andreas® n.o.)
Projekt manažment: Ing. Kateřina Nakládalová (Andreas® n.o.)
Martina Šimorová (Andreas® n.o.)
Protagonisti: vybrané deti s rôznym stupňom autizmu

Projekt sa uskutočnil vďaka grantovej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.