Autistické centrum Andreas® n.o.

Desiata revízia Medzinárodnej klasifikácie chorob (1992, s.20) definuje autizmus ako "poruchu psychického vývinu, charakterizovanú kvalitatívnym zhoršením vzájomných spoločenských interakcií, spôsobov komunikácie, obmedzeným, stereotypne opakujúcim sa repertoárom záujmov a aktivít.

Autizmus je pervazívna vývinová porucha (ďalej len "autizmus", pričom máme na mysli niektorú z porúch artistického spektra, to znamená, že je postihnutá celá štruktúra osobnosti. Pojem pervazívna, znamená prenikavý, t.j. práve táto vlastnosť predurčuje vysvetlenie celého pojmu pervazívne vývinové poruchy, ako poruchy, ktoré prenikajú celou štruktúrou osobnosti predovšetkým z kvalitatívneho hľadiska (oproti kvantitatívnym zmenám charakteristickým pre mentálnu retardáciu). Tým sa vysvetľuje, prečo nie je možné autizmus jednoducho porovnať s mentálnym postihnutím. Starostlivosť o ľudí s niektorou z porúch autistického spektra vyžaduje iné špecifiká ako u ľudí s mentálnym postihnutím alebo inou poruchou.

Sumár špecifík starostlivosti o ľudí s autizmom:

 • z biodromálneho hľadiska potreba špecializovaných edukačno-výchovných prístupov - celoživotne,
 • v edukácii ľudí s autizmom sú málo účinné metódy založené na skupinovej práci,
 • zhoršujúci sa stav v adolescencii a puberte sa prejavuje navonok ako ťažké poruchy správania (komunikačný deficit),
 • pretrvávajúci problém zaradenia osôb s autizmom do bežného života znamená, že praktické sociálne zručnosti musia byť trénované pred každou nastávajúcou novou sociálnou situáciou (sociálny deficit),
 • aplikovaná medikamentózna podporná liečba a najrozšírenejšie diéty sú opakovane skúšané, ale obvykle majú iba čiastočný efekt u niektorých jednotlivých osôb s autizmom,
 • poruchy porozumenia reči u detí s autizmom zostávajú vzhľadom k nedostatku špecifických diagnostických nástrojov často nediagnostikované, môžu byť aj príčinou ďalších pridružených porúch v správaní dieťaťa - čo sťažuje a izoluje existenciu a kvalitu jeho ďalšieho života.

 • Iba niektoré deti s autizmom pri intenzívnej terapii dosiahnu v dospelosti samostatný život. Jeho miera je priamo závislá od miery autizmu a prípadného výskytu pridružených porúch, ako aj intenzívnosti a včasnosti terapie. Väčšinou však zostáva prognóza zlá aj v dospelosti - v zmysle potreby celoživotnej pomoci a špecifickej starostlivosti.

  Hoci starostlivosť o ľudí s autizmom sa začala na Slovensku v r. 1995, medzirezortná spolupráca je veľmi ojedinelá, vo väčšine regiónov celkom absentujú kvalifikovaní, odborní pracovníci.

  V rámci Bratislavského regiónu existuje niekoľko pracovísk, ktoré poskytujú kvalifikované služby osobám s autizmom a ich rodinám. Tie však pôsobia v rámci jedného rezortu. O prepojenie starostlivosti viacerých rezortov sa reálne snaží len Austické centrum Andreas® n.o.


  Ciele

  Hlavným cieľom centra je:

 • zabezpečenie celoživotného bývania, celoživotnej starostlivosti a služieb
 • vytvorenie takého modelu zariadenia, ktorý bude primeraný potrebám klientov s autizmom a ktorý dokáže vytvoriť dôstojné podmienky pre ich osobnostný rast
 • skĺbiť doteraz neexistujúcu súčinnosť troch rezortov zdravotníctva - diagnostika, včasná intervencia, školstva - predškolské rozvíjanie, povinná školská dochádzka, mimoškolské a voľnočasové aktivity a sociálne poradenstvo a prevencia následkov postihnutí
 • otvoriť chránené dielne a chránené bývanie pre klientov centra
 • zavedenie Charty práv osôb s autizmom, vydaných organizáciou Autism Europe v máji 1992, do života.

 • Dôvody a motivácia poskytovať sociálnu pomoc:

 • dopyt po takomto druhu služby - priamy odraz potrieb rodín s autistickým dieťaťom
 • existujúce poradenstvo, resp. odborný potenciál špecializovaný na problematiku autizmu, pôsobiaci v Andreas® n.o.
 • potreba riešiť ťaživú situáciu jednotlivých rodín s autistickým dieťaťom - komplexne a doživotne
 • poskytovanie pomoci tým klientom, ktorí sú pre svoje špecifické problémy ťažko začleniteľní
 • možnosť modelového zariadenia môže slúžiť na vytvorenie optimálnych normatívov v starostlivosti o takto postihnutých klientov

 • Účel

  Autistické centrum Andreas® n.o. je mimovládna organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, založená v roku 2001 za účelom poskytovania všeobecne-prospešných služieb v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti výhradne u populácie s autistickým syndrómom.

  Cetrum poskytuje svoje služby vykonávaním sociálnej prevencie, poskytovaním sociálneho poradenstva, vzdelávaním v špeciálnej základnej škole s materskou školou a organizuje školiace aktivity pre odborníkov. (Pre školiace aktivity Andreas n.o. získal akreditáciu Ministerstva školstva SR na vzdelávanie podľa zákona č. 386/1997 § 3 písmeno c) záujmové vzdelávanie: Všeobecné vzdelávanie v problematike autizmu a Špecifické vzdelávanie v problematike autizmu). V neposlednom rade je Andreas n.o. Regionálnym centrom autizmu pre Bratislavský samosprávny kraj.

  Druh všeobecne prospešných služieb

  1. V zmysle § 2 ods. 2 zák. e. 213/1997 Z.z. v znení neskorších predpisov poskytovanie sociálnej pomoci. Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti u populácie postihnutej autistickým syndrómom podľa zákona NR SR e. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby vykonávaním sociálnej prevencie, poskytovaním sociálneho poradenstva, starostlivosťou v rehabilitačnom stredisku a doplnkovým vzdelávaním vrátane rozvoja telesnej kultúry.

  2. V rámci svojej činnosti nezisková organizácia poskytuje klientom s autizmom najmä tieto všeobecne prospešné služby:
  - vykonávanie sociálnej prevencie u sociálne znevýhodnenej skupiny obyvateľov rodín s autistickým elenom, s cieľom predchádzania porúch psychického a sociálneho vývinu všetkých elenov rodiny formou: vyhľadávacou, nápravnou, rehabilitaenou a resocializačnou a organizovaním výchovno-rekreačných táborov (podľa zákona e. 195/1998 Z. z.),
  - poskytovanie sociálneho poradenstva ako kontinuálne pokraeovanie sociálnej prevencie priamo v rodinách, resp. na miestach sociálnej integrácie obeana s autistickou poruchou i jeho rodiny,
  - nevyhnutnú starostlivosť, ktorou je stravovanie, bývanie a zaopatrenie v resocializaenom stredisku,
  - doplnkové vzdelávanie v rozsahu a čase, ktoré školy v triedach pre žiakov s autizmom už nepokrývajú,
  - doplnkové vzdelávanie doplnkovými formami, metódami a
  - prostriedkami, špecificky podľa potrieb každého jedinca, - organizovanie špeciálnej telesnej výchovy, s dodržiavním zásad vizualizácie, štrukturalizácie a individuálneho prístupu, s využitím špeciálnych kompenzaených pomôcok a
  - odborné konzultácie a vzdelávanie odborníkov v oblasti autizmu. ...viac >>