Workshopy (výmena skúseností)
v projekte Autism Competence Exchange

Workshop č. 1 „Poruchy autistického spektra – psychologická diagnostika a aktuálna situácia diagnostiky na Slovensku a v Rakúsku" – 22. a 23.2.2013
Workshop je zameraný na prax orientovanú diagnostiku PAS (ADI-R, ADOS, DDST, Vineland) spojenú s praktickými video ukážkami a prácou v malých skupinách.
Podmienkou účasti je absolvovanie oboch dní workshopu a splnenie kritéria odbornosti. Kapacita workshopu je 25 miest. Lektorka: Mag. Roxane Sousek (Rakúsko). Workshop je otvorený len pre odborníkov z Trnavského a Bratislavského kraja.
Obsah workshopu
Prihláška na workshop (do 18. februára 2013)

Workshop č. 2 „Aspergerov syndróm: Fakty, diagnostika a poradenstvo" – 15. a 16.3.2013
Workshop je zameraný na diagnostické metódy, ako aj stratégie starostlivosti o deti a mládež s Aspergerovým syndrómom s využitím video ukážok.
Podmienkou účasti je absolvovanie oboch dní workshopu a splnenie kritéria odbornosti. Kapacita workshopu je 25 miest. Lektorka: Dr. Kathrin Hippler (Rakúsko). Workshop je otvorený len pre odborníkov z Trnavského a Bratislavského kraja
Obsah workshopu
Prihláška na workshop (do 12. marca 2013)

Seminár I. a II. „Aplikovaná behaviorálna analýza (ABA) – teória“ – 19. až 21.4.2013 a 3. až 5.5.2013
Prihláška na seminár (do 12. apríla 2013)

Workshop č. 3 „Autizmus z pohľadu psychiatrie a psychoterapie" – 18. a 19.5.2013
Dvojdňový workshop načrtne možnosti intervencie a terapie autistickej poruchy z pohľadu psychológa pre deti a mladistvých, medzi iným aj na praktických príkladoch. V prvej časti podáme prehľad o aktuálnych vedeckých poznatkoch o príčinách autistických porúch, resp. o skúmaných rizikových faktoroch. Okrem toho poukážeme na koncepty komorbidít (relevantných z hľadiska psychiatrie) a budeme diskutovať o prácach týkajúcich sa dlhodobého priebehu a prognostických faktorov. V druhej časti podáme prehľad o význame psychiatrických vyšetrení v diagnostickej fáze, psychofarmakologickej možnosti liečby a jej vedeckých dôkazoch, a tiež o evalvovaných psychoterapeutických postupoch.
Obsah workshopu
Prihláška na workshop (do 13. mája 2013)

Workshop č. 4 „TEACCH a vývinová diagnostika PEP-R" – 18. a 19.10.2013
Obsahom dvojdňového seminára je využitie špeciálnych postupov pri vývinovej diagnostike (Psychoedukačný profil PEP-R / PEP-3), ktoré boli vyvinuté v rámci programu TEACCH, ako aj praktická časť zameraná na metódu TEACCH.
Obsah workshopu
Prihláška na workshop

Workshop č. 5 „Systém mentoringu pre žiakov s PAS v integrujúcom školskom systéme vo Viedni " – 9.11.2013
Workshop je zameraný na školský systém, ktorý umožňuje prostredníctvom systému mentorov špeciálne sprevádzanie detí a mladých ľudí s PAS, ako aj ich pedagógov. Počas úvodnej prednášky bude predstavený vznik a vývoj projektu, popíšu sa oblasti úloh mentorov a pedagogické postupy riešení. V druhej časti umožnia referentky nahliadnuť do svojej pedagogickej práce prostredníctvom materiálov odskúšaných v praxi, a pomocou fotografií a filmov predstavia ich praktické nasadenie a využívanie.
Obsah workshopu
Prihláška na workshop

(Zmena termínov vyhradená)

Workshopy sa uskutočňujú v rámci projektu Autism Competence Exchange prostredníctvom programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA - RAKÚSKO 2007-2013.

Ďakujeme: