názov projektu: Otvorme bránu autistom do sveta Snoezelenu
realizácia: od júna 2009
výška podpory: 1 070 €
grantový program: Jarná výzva 2009
donor: Fond GSK – pomáha rúcať bariéry

Hlavným cieľom projektu Otvorme bránu autistom do sveta Snoezelenu je sprístupnenie Snoezelen miestností pre všetkých klientov Autistického centra Andreas n.o. a dovybavenie týchto miestností bezpečnými, mäkkými a hravými prvkami.

Ľudia s autizmom pri vnímaní a poznávaní svojho okolia sú hypersenzitívni, nedokážu množstvo prichádzajúcich zmyslových podnetov selektovať a vhodne spracovať. Dochádza k tzv. „presýteniu“ z hľadiska zmyslového vníma-nia. Dôsledkom može byť únik autistu do svojho sveta (vypnutie príjmu) alebo reakcia nežiaducim správaním – agresiou voči okoliu, autoagresiou, krikom. Obzvlášť kritické je obdobie puberty, kedy stres a narastajúca frustrá-cia z neschopnosti komunikovať vyvolávajú závažnejšie formy problémového správania. Medikamentózna liečba nelieči príčinu, ale iba tlmí tieto prejavy a prináša so sebou množstvo vedľajších účinkov. Jednou z mála účinných metód na zvládanie týchto stavov je Snoezelen (z holandských slov – čuchať a driemať). Ide o multistimulačnú metódu, ktorá produkuje pocit pohody - spôsobuje uvoľnenie, privádza k relaxácii, ale na strane druhej aktivuje - prebúdza záujem, riadi a usmerňuje podnety, odbúrava strach, podporuje nadväzovanie sociálnych vzťahov a komunikáciu.

Vo svete existuje viacero druhov Snoezelen miestností, ktoré majú rozličné využitie. Medzi najznámejšie patria biela, tmavá a hravá. V centre Andreas sú zriadené dve miestnosti biela a hravá, v ktorých prebiehajú prvé terapie od konca roka 2008, ale ktorým chýba najmä jeden z kľúčových prvkov miestností – ich mäkké prevedenie, ktoré umožňuje bezpečný pohyb v hravej miestnosti, zabezpečenie ochrany detí pred nežiaducimi prvkami a odhlučnenie bielej miestnosti.

Projekt Otvorme bránu autistom do sveta Snoezelenu sa realizuje vďaka podpore z Fondu GSK, ktorý zriadila a spravuje spoločnosť GlaxoSmithKline.

Ďakujeme:


Fotky z realizácie projektu: