Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania učiteľov a odborníkov pre potreby zamestnávateľov poskytujúcich vzdelávanie a starostlivosť jedincom s autizmom (ESF), 2006


Obsah aktivity: teoretické východiská; autizmus a rodina; terapia autizmu; rozvíjanie komunikácie, imaginácie a sociálnych zručností; rozvíjanie sebaobsluhy; stratégie učenia voľnočasových aktivít; riešenie problémov správania; vysokofunkčný autizmus a Aspergerov syndróm; praktické cvičenia.
Metódy: učenie prostredníctvom štúdia textov k jednotlivým tématickým celkom, ktoré budú zverejnené na našej internetovej stránke, praktické cvičenia zadané po preštudovaní niektorých podstatných tém, (modelová situácia, ku ktorej je potrebné navrhnúť riešenie), permanentný kontakt s konzultantom prostredníctvom e-mailu, kontzakty účastníkov navzájom prostredníctvom diskusie.
Výhodou takejto formy zvyšovania odbornej vzdelanosti je široká dostupnosť, možnosť venovať sa získavaniu vedomostí v čase, ktorý účastníkom vyhovuje, mať prístup k novým informáciám a možnosť pýtať sa, riešiť konkrétne situácie, konzultovať rôznosť prístupov.

Účasť na aktivite nie je viazaná na špecifické miesto a presne vymedzený čas. Umožní získať odborné, všeobecné vedomosti širšiemu okruhu odborníkov a študentov a základ schopností riešenia problémových situácií. Výstupom bude i cenný študijný materiál.

Kurz je určený pre zamestnancov v Bratislavskom samosprávnom kraji.

Termín: október – december 2006
Rozsah: trojmesačný cyklus