Skúsme si porozumieť hrou a obrázkom (Eurotel pomáha deťom), 2004


Zvýšenie kvality života detí s autizmom a ich rodín prácou – špeciálnym vzdelávaním vo voľnom čase (popoludnia, víkendy, prázdniny ) ako jedinou účinnou formou terapie našich klientov.
Skvalitňovanie a rozširovanie voľnočasových aktivít umožní:
Väčšie spektrum ponúkaných činností v rámci voľnočasových aktivít, ktoré pomôžu:
- zvýšiť kvalitu života dieťaťa s autizmom zmysluplným vyplnením voľného času, ktoré je pre dieťa s autizmom zdrojom stresu, nezvládnuteľných stavov a problémov
- umožniť rodičom dieťaťa mať trochu voľného času pre svoje potreby a aktivity, nakoľko dieťa s autizmom si vyžaduje 24-hodinovú mimoriadnu starostlivosť
- umožniť deťom s autizmom rovnosť príležitosti so zdravými deťmi – mať šancu tráviť voľný, mimoškolský čas návštevou krúžkov záujmovej činnosti
- zabezpečením a doplnením potrebného vybavenie možnosť rozšírenia počtu klientely
- v čase zimných prázdnin umožniť absolvovať denné tábory aj deťom z okolia Bratislavy, ktorých rodičia dochádzajú za prácou do Bratislavy.