Verejná zbierka od 6. decembra 2017 do 30. novembra 2018, s predĺžením do 30. novembra 2019


Dňa 4. decembra 2017 Ministerstvo vnútra SR rozhodlo listom č. SVS-OVS2-2017/041745 o zapísaní verejnej zbierky Autistického centra Andreas do registra zbierok pod registrovým číslom zbierky 000-2017-041745. Verejná zbierka sa uskutočňuje od 6. decembra 2017 do 30. novembra 2018. Príspevky získané zbierkou sa zhromažďujú na osobitnom účte IBAN SK18 7500 0000 0049 9992 8936, vedenom v Československej obchodnej banke, a. s.

Na základe podaného návrhu od Autistického centra Andreas o predĺženie lehoty na vykonávanie verejnej zbierky Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy listom č. SVS-OVS2-2018/035639 zo dňa 14. októbra 2018 rozhodlo o predĺžení vykonávanie verejnej zbierky zapísanej v registri verejných zbierok pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2017-041745 do 30. novembra 2019.

Výnos zbierky bude použitý na území Slovenskej republiky na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie a odborných terapií pre klientov s autizmom a ich rodinných príslušníkov.

Predbežná správa zo dňa 30. septembra 2018
Záverečná správa zo dňa 28. februára 2020