Výnos z verejnej zbierky z roku 2014


Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy, oddelenie vnútorných vecí potvrdilo listom č. SVS-OVS3-2015/023628, zo dňa 11. augusta 2015, správnosť vyúčtovania verejnej zbierky, ktorá sa uskutočnila od 1. decembra 2013 do 31. júla 2014 a ktorá bolo povolená rozhodnutím Ministerstva vnútra SR pod reg. č. SVS-OVS3-2013/032316. Z celkového (hrubého) výnosu verejnej zbierky, 950,16 EUR, bolo na náklady spojených s konaním verejnej zbierky vynaložených 56,92 EUR (úhrada správneho poplatku a bankové poplatky). Čistý výnos verejnej zbierky 893,24 EUR bol použitý na nákup edukačných a didaktických pomôcok a výtvarných potrieb pre arteterapiu, v súlade s povoleným účelom zbierky.