Autistické centrum Andreas

Naše centrum bolo založené v roku 2001 a dodnes poskytuje služby pre klientov s poruchami autistického spektra od útleho detstva až do dospelosti, a ich rodinám. V roku 2007 bol založený domov sociálnych služieb (DSS) pre jednotlivcov s PAS ako naša partnerská organizácia.

V roku 2008 sa rozšírili naše služby, zriadili sme centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, ktoré je od januára 2023 špecializovaným centrom poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami a je zaradené do siete školských zariadení.

Ku každému klientovi pristupujeme individuálne s ohľadom na jeho potreby, možnosti a schopnosti. K dispozícii máme multidisciplinárny tím, ktorý spolupracuje na rôznych úrovniach. Naši odborníci - špeciálni a liečební pedagógovia, psychológovia a sociálni pracovníci poskytujú diagnostiku, rediagnostiku, terapie, odborné konzultácie, skupinové a voľnočasové aktivity, vzdelávanie pre rodičov a odborníkov. Za podpory BSK poskytujeme klientom z Bratislavského kraja aj bezplatné služby - špecializované sociálne poradenstvo a sociálnu rehabilitáciu.

Vďaka spolupráci s našimi partnermi pomáhame rodinám zmierniť ich nepriaznivú životnú situáciu.

Naše subjekty

SŠCPaP

Autistické centrum
Andreas n.o.

DSS Andreas

Ako nás môžete podporiť
Ako nás môžete podporiť
Projkety
PROJEKTY

Ciele našej práce

Ponúknuť širokú paletu služieb pre klientov na autistickom spektre od raného veku až po dospelosť.

Vytváranie bezpečného a prijímajúceho prostredia.

Pozitívne ovplyvniť vývin detí tak, aby sa mohli vzdelávať a socializovať.

Zaradenie klientov v dospelosti do pracovného alebo iného aktívneho, tvorivého procesu, pre zvýšenie kvality života.

Aktívna práca s rodinami našich klientov.

Šírenie osvety o problematike autizmu pre širokú verejnosť.

Spolupráca s ostatnými organizáciami pre zvyšovanie kvality poskytovaných služieb