O nás

Základným poslaním nášho centra je reagovať na aktuálne potreby ľudí s autizmom a ich rodín, poskytovaním služieb, ktoré im uľahčia začleniť sa do života. Ide o celoživotnú starostlivosť, ktorá rešpektuje ich rôznorodé potreby. Začína terapeutickou intervenciou so snahou o inklúziu v bežnej materskej alebo základnej škole, podpora počas štúdia na strednej či vysokej škole, spoluprácu so všetkými typmi školských zariadení a snaha o podporu pri hľadaní si uplatnenia na trhu práce. Neustále prihliadame na jedinečnosť každého nášho klienta a na jeho potreby.

Našou víziou je nie len šíriť povedomie o autizme, ale aj búranie mýtov. Naši odborní zamestnanci sa neustále vzdelávajú, aby mohli pri svojej práci využívať nie len osvedčené metódy práce, ale aj výsledky nových výskumov, a tak posúvať našich klientov viac k bežnej populácii.

Naše činnosti

  • Sociálne služby – špecializované sociálne poradenstvo a sociálna rehabilitácia
  • Diagnostika, poradenstvo a posudky
  • Záujmové skupinové aktivity
  • Vzdelávanie – odborníkov a rodičov

Dokumenty

Autistické centrum Andreas n.o. bolo registrované dňom 19.11.2001 na Okresnom úrade Bratislava ako nezisková organizácia pod číslom OVVS/773/37/2001-NO.

Štatutárnym zástupcom Autistického centra Andreas n.o. je Ing. Kateřina Nakládalová.

Štatút organizácie

Na základe získanej akreditácie ÚPSVaR poskytujeme v spolupráci s BSK služby: Špecializované sociálne poradenstvo a Sociálnu rehabilitáciu, čím je umožnený našim klientom prístup k bezplatným službám.

Akreditácia 1Akreditácia 2

Spolupráca

Pri napĺňaní našich cieľov je veľmi dôležitá spolupráca s ostatnými zariadeniami, ktoré poskytujú starostlivosť o našich klientov. Okrem sieťovania organizácii, je veľmi potrebná aj podpora k súčinnosti troch rezortov – zdravotníctva, školstva a sociálnych vecí. Iba tak dokážeme poskytnúť rýchlu, adekvátnu, kvalitnú a cielenú pomoc každému jedincovi s PAS pri rešpektovaní osobnosti človeka a s úctou voči jeho jedinečnosti.

Špecializované centrá

Klinika detskej psychiatrie, NÚDCH, Limbova 1, 833 40 Bratislava

Akademické centrum autizmu ACVA, Sasinkova 2, 813 72 Bratislava

Klinika Calma, Zochova 6-8, 811 03 Bratislava

SSŠ (MŠ, ZŠ, PŠ), Vodárenská 3, 080 01 Prešov

Krajské autistické centrum, Vodárenská 3, 080 01 Prešov

MŠ, Iljušinova 1, 851 01 Bratislava

MŠ Turnianska 10, 851 07 Bratislava

ŠMŠ Mišíkova 19, 811 06 Bratislava

DSS prof. K. Matulaya, Lipského 13, 841 01 Bratislava

ŠZŠ Dolinského 1, 841 02 Bratislava

ŠZŠ Hálková 54, 831 03 Bratislava 1

ŠZŠ Žehrianska 9, 851 07 Bratislava

ZŠ Prokofievova 5, 85101 Bratislava

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, Jozefská 6, 811 06 Bratislava

Komunikačná akadémia Dohnányho 544/12, 821 08 Bratislava