O nás

DSS Andreas n.o. poskytuje sociálne služby na základe registrácie, ktorá bola vydaná rozhodnutím Krajského úradu v Bratislave, odbor všeobecnej vnútornej správy, dňa: 4.7.2007, pod číslom OVVS-1291/225/2007-NO

DSS Andreas je nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti sociálnej pomoci u populácie s autistickým syndrómom v zmysle zákona o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Prijímatelia sociálnych služieb majú vypracované plány sociálnej rehabilitácie vrátane individuálnych plánov.

Naším cieľom je zabezpečenie dôstojných podmienok života pre klientov, pri rešpektovaní ich individuality.

Našou úlohou je prijímateľa sociálnej služby aktivizovať podľa jeho schopností a možností, zdravotného obmedzenia. Vyberáme vhodné záujmové, kultúrne, športové a iné aktivity podľa potrieb, záujmov, schopností a zdravotného stavu prijímateľa sociálnej služby.

Právna forma: nezisková organizácia
registrovaná na Krajskom úrade v Bratislave pod číslom: OVVS-1261/225/2007-NO
deň vzniku: 4.7.2007
IčO: 37 924 893
DIč: 202 242 9398

číslo účtu vo formáte IBAN: SK79 7500 0000 0040 0811 9522
číslo bankového účtu: 400 811 95 22 / 7500
BIC/SWIFT: CEKOSKBX
názov banky: čSOB a. s.
adresa banky: Laurinska 1, 811 01 Bratislava, Slovenská republika

štatutárna zástupkyňa: Magdaléna Mészárosová

Ciele

cieľom je poskytovať celoživotnú starostlivosť pre klientov s PAS

Kontakt

Sídlo:
DSS Andreas n.o.
Galandova 7
811 06 Bratislava

Prevádzka:
Mokrohájska 3
845 12 Bratislava

MHD linky:
zastávka Mokrohájska: autobusy č. 83, 84, 21, 30
zastávka Tesco Lamač: autobusy č. 20, 37, 63, 120

Parkovanie:
V areáli je bezproblémové parkovanie. Miesta pre DSS Andreas sa nachádzajú naľavo od nástupišťa pre koňa, v prípade dažďa, dopravy osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo ťažkých bremien, môžete zájsť do priechodu budov.

GSM: +421 917 412 985
e-mail:
dssandreas@slovanet.sk
www.andreas.sk

Naši ľudia

Odborný tím

Mgr. Katarína GAJDOŠOVÁ - zodpovedná zástupkyňa za poskytovanie sociálnej služby, koordinácia odbornej činnosti

Mgr. Andrea ZÁČIKOVÁ - inštruktorka sociálnej rehabilitácie, fyzioterapeutka
e-mail: dssandreas@slovanet.sk; GSM: +421 917 412 985

Petra BEREŽŇÁKOVÁ - inštruktorka sociálnej rehabilitácie

Nikoleta STRKÁČOVÁ - inštruktorka sociálnej rehabilitácie

Mgr. Timea BUDOVÁ DiS. art. - pracovníčka na dohodu

Manažment

Magdaléna Mészárosová - riaditeľka a štatutárna zástupkyňa DSS Andreas
e-mail: meszarosova@andreas.sk; GSM: +421 917 412 985

Správna rada

Andrea Klučková - predsedkyňa
Vanesa Vojtíšková
Eva Trnačevičová

Dozorná rada

Ing. Kateřina Nakládalová
Ing. Jana Pšenáková
MUDr. Jozef šóth, CSc.

Cenník

Cenník poskytovaných sociálnych služieb v DSS Andreas n.o. pre prijímateľa sociálnych služieb pri obsadení miesta, na ktoré je poskytnutý finančný príspevok Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na poskytovanie sociálnej služby a finančný príspevok Bratislavského samosprávneho kraja na prevádzku poskytovanej sociálnej služby

Ambulantný pobyt, 8 hodín denne - výška úhrady za poskytovanie sociálnych služieb je zložená z úhrad za nasledujúce činnosti:

 • Odborné činnosti:
  • Sociálne poradenstvo
  • Sociálna rehabilitácia
  • Pomoc pri odkázanosti FO na pomoc inej FO
  • Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
  • Rozvoj pracovných zručností
 • Obslužné činnosti:
  • Upratovanie
  • Vecné plnenie spojené s poskytovaním SS v spoločných priestoroch
 • Ďalšie činnosti:
  • Záujmová činnosť
  • Úschova cenných vecí
 • Stravovanie:
  • Cena za obed pri odbere stravy v Gaudeamus - ZKR
  • 0,00 eur 0,00 eur 95,00 eur 0,00 eur 0,00 eur
  • 3,75 eur 30,00 eur
  • 4,00 eur 0,00 eur
  • 3,47 eur

(pri odbere stravy od iného dodávateľa je cena stanovená v hodnote ceny jedál daného dodávateľa)

Výška platby za poskytované sociálne služby je 132,75 eur / mesačne, t.j. 132,75:20,83 dní = 6,37 eur / deň a úhrada za stravu je 3,47 eur / deň. Pri odbere stravy od iného dodávateľa ako Gaudeamus – ZKR je úhrada stanovená v hodnote ceny jedál daného dodávateľa. Úhrada za stravu sa vyúčtováva mesačne podľa počtu odobraných jedál.

Úhradu za poskytnuté sociálne služby uhrádza prijímateľ do pokladne DSS Andreas n.o. v hotovosti, alebo bankovým prevodom na účet IBAN SK 79 7500 0000 0040 0811 9522, vedeny v ČSOB a.s. Úhrada sa uhrádza spätne za kalendárny mesiac, v ktorom sa sociálna služba poskytovala, najneskôr do posledného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

Dokumenty