O nás

Autistické centrum Andreas n.o. zriadilo v roku 2008 Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva.

Zaradenie do siete školských zariadení

Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (legislatívne zmeny spojené s transformáciou poradenskej siete v SR) sa od 1.1.2023 naše centrum zmenilo na samostatné Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami.

Zmena názvu

Naše služby

Naše súkromné poradenské centrum poskytuje predovšetkým diagnostické a poradenské služby – vstupná diagnostika, rediagnostika, testovanie intelektu, odborné konzultácie a špeciálnopedagogické intervencie. Všetky služby vykonáva náš tím odborníkov z odboru psychológie, špeciálnej a liečebnej pedagogiky.

Každému klientovi pristupujeme individuálne, podľa jeho potrieb. Naša pomoc je nasmerovaná tak, aby sme v čo najväčšej miere pomohli klientovi začleniť sa do života spoločnosti.

Spolupráca

SŠCPaP pre deti a žiakov s autizmom alebo ďalšími PVP

  • Gbely
  • Myjava
  • Nitra
  • Poltár
  • Považská Bystrica
  • Prešov
  • Žilina

Špecializované centrá

Klinika detskej psychiatrie, NÚDCH, Limbova 1, 833 40 Bratislava

Akademické centrum autizmu ACVA, Sasinkova 2, 813 72 Bratislava

Klinika Calma, Zochova 6-8, 811 03 Bratislava

SSŠ (MŠ, ZŠ, PŠ), Vodárenská 3, 080 01 Prešov

Krajské autistické centrum, Vodárenská 3, 080 01 Prešov

MŠ, Iljušinova 1, 851 01 Bratislava

MŠ Turnianska 10, 851 07 Bratislava

ŠMŠ Mišíkova 19, 811 06 Bratislava

DSS prof. K. Matulaya, Lipského 13, 841 01 Bratislava

ŠZŠ Dolinského 1, 841 02 Bratislava

ŠZŠ Hálková 54, 831 03 Bratislava 1

ŠZŠ Žehrianska 9, 851 07 Bratislava

ZŠ Prokofievova 5, 85101 Bratislava

SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom, Jozefská 6, 811 06 Bratislava

Komunikačná akadémia Dohnányho 544/12, 821 08 Bratislava